Inleiding

Dit programma omvat de taakvelden 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie, 6.2 Wijkteams, 6.3 Inkomensregelingen, 6.4 Begeleide participatie, 6.5 Arbeidsparticipatie, 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO), Maatwerk-dienstverlening (6.71 en 6.72) en Geëscaleerde zorg (6.81 en 6.82).

Eindhoven wil een zorgzame stad zijn, wij willen dat niemand door de bodem zakt, of mensen nu aangewezen zijn op jeugdzorg, een uitkering of op maatschappelijke ondersteuning. Het gevoerde beleid in de afgelopen jaren en autonome ontwikkelingen hebben er echter toe geleid dat we nu staan voor een grote financiële opgave. Verandering van koers en ingrijpen is noodzakelijk om als gemeente financieel gezond te blijven én op langere termijn de zorg voor inwoners te kunnen blijven verlenen.

Zoals aangekondigd in het coalitieakkoord Evenwicht & Energie zijn in deze begroting de begrote lasten én baten voor de drie decentralisaties aangepast. Naast het ophogen van de lasten voor jeugdzorg en WMO gaan we in de komende jaren de uitgaven beheersen en brengen deze terug naar het begrote niveau. 2019 is een ingroei-jaar omdat maatregelen pas na een jaar financieel effect hebben.

De visie WIJeindhoven staat nog onverkort centraal in onze werkwijze. We gaan uit van eigen kracht van mensen en de samenkracht van de maatschappij. We zetten dus in op afschalen van zorg daar waar mogelijk en onderzoeken vooral wat mensen zelf kunnen, ook financieel. We stellen niet de afzonderlijke regelingen centraal, maar de mens en zijn huishouden. We sluiten daarmee aan bij de leefwereld van mensen en sluiten beter aan op de echte vraag, waarbij we problemen in samenhang aanpakken. Lukt het niet om zelfstandig of met hulp van anderen een oplossing te bieden, dan vindt er toegang plaats naar professionele voorzieningen.

In de uitvoering van deze visie organiseren we meer grip om de financiën beheersbaar te krijgen en te houden. De focus ligt daarbij in 2019 op het beheersen van de kosten in de tweedelijn en aanpalende maatregelen in de sociale basis en eerste lijn. We stimuleren algemene voorzieningen in de wijk en met Stichting WIJeindhoven maken we afspraken zodat zij veel meer de taak van begeleiding van inwoners oppakken en minder zullen doorverwijzen. De indicatiestelling voor tweedelijns voorzieningen zal vanaf 1 januari 2019 onder regie van de gemeente komen door de oprichting van het servicebureau.

We gaan ook onze inkoopstrategie scherp aanpassen. We voeren budget- en volumeplafonds in per productcategorie én bij de grote aanbieders. We reduceren het aantal aanbieders door de criteria voor levering aan te scherpen en de open toetreding dicht te zetten. We scherpen de producten diensten catalogus (PDC), tarieven en contracten verder aan en verstevigen het contractmanagement.

Onze focus ligt in 2019 op beheersing van de kosten en het op orde brengen van de organisatie sociaal domein. Daarnaast richten wij ons op het uitvoeren van de wettelijke taken én een aantal speerpunten uit het coalitieakkoord: het op orde brengen van de participatieketen, laaggeletterdheid, handhaving en experimenten om te transformeren.