LASTEN Taakvelden

(x €1.000)

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

2020

2021

2022

0.1

Bestuur

15.321

16.325

16.775

16.658

15.491

15.394

0.2

Burgerzaken

11.188

6.780

7.292

6.654

6.469

6.445

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

1.108

974

1.772

1.520

1.492

1.498

0.4

Overhead

71.086

66.869

76.152

67.861

66.750

66.265

0.5

Treasury

-2.374

940

1.394

1.246

1.713

1.897

0.61

OZB woningen

0

829

990

981

946

946

0.62

OZB niet-woningen

0

676

699

693

669

669

0.63

Parkeerbelasting

0

382

418

413

398

398

0.64

Belastingen overig

547

1.500

1.298

1.365

1.342

1.341

0.7

Algemene en ov. uitkering gem.fonds

0

100

110

110

110

110

0.8

Overige baten en lasten

-4.617

-4.521

-5.392

-4.273

-4.173

-4.173

0.10

Mutaties reserves

98.220

47.932

17.971

11.430

12.013

9.771

0.11

Resultaat rek. van baten en lasten

-2.752

30

0

0

0

0

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

14.429

12.982

14.566

14.560

14.560

14.559

1.2

Openbare orde en veiligheid

12.110

15.271

13.825

13.897

13.786

13.744

2.1

Verkeer en vervoer

38.557

43.450

37.086

35.694

35.906

36.205

2.2

Parkeren

3.300

3.961

3.892

3.859

3.871

3.881

2.4

Economische havens en waterwegen

259

303

291

289

288

287

2.5

Openbaar vervoer

0

345

2.512

976

976

976

3.1

Economische ontwikkeling

4.276

2.796

2.126

1.840

2.621

2.622

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

3.591

6.497

6.035

9.480

8.734

9.017

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

1.498

2.212

2.040

2.021

2.019

2.019

3.4

Economische promotie

3.698

2.937

4.734

4.064

4.064

4.064

4.2

Onderwijshuisvesting

24.636

16.952

19.185

18.883

19.412

20.073

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

17.439

12.369

13.681

13.483

12.647

12.647

5.1

Sportbeleid en activering

1.249

1.462

2.443

2.526

2.216

2.216

5.2

Sportaccommodaties

25.262

22.369

22.271

23.090

23.308

23.505

5.3

Cultuurpresentatie,-prod. en particip.

32.311

31.824

30.604

30.909

31.034

31.101

5.4

Musea

8.175

6.355

6.206

6.231

6.247

6.297

5.5

Cultureel erfgoed

532

1.143

1.383

1.385

1.383

1.357

5.6

Media

1.028

405

409

404

404

404

5.7

Openb. groen en (openlucht)recreatie

13.721

13.635

14.000

13.843

13.868

13.935

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

43.869

33.948

30.460

28.921

28.848

28.785

6.2

Wijkteams

31.065

33.514

34.184

34.127

34.123

34.125

6.3

Inkomensregelingen

126.510

134.759

127.474

132.613

135.570

135.231

6.4

Begeleide participatie

37.298

37.678

36.306

34.640

33.794

32.752

6.5

Arbeidsparticipatie

13.545

15.527

16.739

17.188

17.319

17.276

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

4.548

8.429

8.444

8.379

8.380

8.381

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

39.990

31.551

49.219

50.408

48.927

48.903

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

51.218

37.322

45.170

45.515

44.270

44.240

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

68.401

62.203

57.697

57.147

56.813

56.806

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

7.621

7.865

8.566

8.565

8.636

8.636

7.1

Volksgezondheid

7.947

7.830

7.906

7.906

7.906

7.906

7.2

Riolering

17.756

17.591

17.834

22.452

22.452

22.231

7.3

Afval

19.383

19.206

20.543

21.301

21.716

22.187

7.4

Milieubeheer

14.679

9.998

10.519

10.157

7.255

7.257

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

657

694

750

750

748

748

8.1

Ruimtelijke ordening

12.308

23.023

14.913

10.845

11.132

9.963

8.2

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine

46.363

49.285

53.941

80.683

25.270

36.386

8.3

Wonen en bouwen

8.239

27.487

29.535

27.132

26.293

26.376

Resultaat

945.195

893.994

886.968

900.821

840.016

847.659

BATEN Taakvelden

(x €1.000)

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

2020

2021

2022

0.1

Bestuur

1.609

318

414

414

414

414

0.2

Burgerzaken

5.205

4.198

3.573

2.971

3.045

2.759

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

2.298

146

398

109

109

109

0.4

Overhead

5.928

1.333

1.575

1.325

1.300

1.300

0.5

Treasury

6.754

4.330

3.712

3.566

3.612

3.676

0.61

OZB woningen

24.451

27.178

34.046

34.046

34.046

34.046

0.62

OZB niet-woningen

28.114

30.778

37.989

37.989

37.989

37.989

0.63

Parkeerbelasting

13.456

13.553

14.823

14.083

14.390

14.390

0.64

Belastingen overig

2.602

2.488

2.527

2.527

2.527

2.527

0.7

Algemene en ov. uitkering gem.fonds

423.282

437.142

462.799

461.339

458.986

456.352

0.8

Overige baten en lasten

4.243

31

151

151

151

151

0.10

Mutaties reserves

102.103

32.937

23.238

8.918

6.686

6.848

0.11

Resultaat rek. van baten en lasten

0

0

0

0

0

0

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

1.748

527

534

534

534

534

1.2

Openbare orde en veiligheid

1.280

1.402

1.177

1.172

1.070

1.070

2.1

Verkeer en vervoer

11.590

40.819

4.288

3.941

3.867

3.867

2.2

Parkeren

1.772

1.364

1.646

1.644

1.376

1.376

2.4

Economische havens en waterwegen

118

165

138

138

138

138

2.5

Openbaar vervoer

13

12

12

12

12

12

3.1

Economische ontwikkeling

7.049

0

345

0

0

0

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

3.294

5.835

6.681

8.805

8.060

8.343

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

1.859

2.195

2.170

2.170

2.170

2.170

3.4

Economische promotie

3.641

2.947

3.827

2.872

2.872

2.872

4.2

Onderwijshuisvesting

5.802

2.840

3.158

2.919

2.919

2.919

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

11.195

3.079

3.863

3.870

3.043

3.043

5.1

Sportbeleid en activering

425

484

274

294

94

94

5.2

Sportaccommodaties

10.708

9.469

9.577

10.015

10.215

10.215

5.3

Cultuurpresentatie,-prod. en particip.

4.718

4.158

3.709

3.709

3.709

3.709

5.4

Musea

2.981

1.264

1.202

1.202

1.202

1.202

5.5

Cultureel erfgoed

177

417

421

421

421

421

5.6

Media

0

0

0

0

0

0

5.7

Openb. groen en (openlucht)recreatie

1.452

908

674

674

674

674

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

4.158

2.445

1.596

1.595

1.595

1.595

6.2

Wijkteams

93

153

35

0

0

0

6.3

Inkomensregelingen

111.583

120.297

114.647

120.016

123.362

123.362

6.4

Begeleide participatie

0

0

0

0

0

0

6.5

Arbeidsparticipatie

803

219

200

750

0

0

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

28

0

0

0

0

0

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

4.734

4.932

2.081

1.944

1.894

1.894

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

634

474

474

474

474

474

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

2.643

2.724

2.626

2.646

2.646

2.646

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

437

437

437

437

437

437

7.1

Volksgezondheid

0

0

0

0

0

0

7.2

Riolering

17.966

17.891

18.585

23.203

23.203

22.982

7.3

Afval

21.047

21.023

21.990

22.748

23.163

23.634

7.4

Milieubeheer

7.554

5.621

6.040

5.411

3.163

3.163

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

489

701

635

635

635

635

8.1

Ruimtelijke ordening

5.262

6.664

4.037

2.367

3.587

3.098

8.2

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine

63.741

49.058

54.585

78.293

22.732

33.771

8.3

Wonen en bouwen

14.156

29.038

30.059

28.472

27.494

26.748

Resultaat

945.195

893.994

886.968

900.821

840.016

847.659