Inleiding

Dit programma omvat de taakvelden 4.1 Openbaar basisonderwijs, 4.2 Onderwijshuisvesting en 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken.

We vinden het belangrijk dat alle kinderen en jongeren, juist ook wanneer dat niet vanzelfsprekend is, in de gelegenheid worden gesteld om zich blijvend te ontwikkelen. Voor de bestrijding van laaggeletterdheid, één van de speerpunten in het coalitieakkoord, willen wij binnen de huidige capaciteit en met de huidige middelen zo veel mogelijk resultaten bereiken. We versterken de sociale basis daar waar mogelijk en bestrijden tweedeling door in te zetten op voorzieningen met ontwikkelingskansen voor iedereen.

Gemeenten hebben een aantal basistaken en wettelijke verplichtingen op het terrein van onderwijs om jongeren van 0-23 jaar te begeleiden naar zelfredzaamheid, te weten:
- bestrijden van onderwijsachterstanden
- toezicht en handhaving kinderopvang
- toezicht openbaar onderwijs
- handhaven leerplichtwet
- uitvoeren van regionale meld- en coördinatiefunctie (RMC)
- tegengaan van voortijdig schoolverlaten (VSV)
- uitvoeren van Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB)
- leerlingenvervoer mogelijk maken
- zorg dragen voor adequate huisvesting voor het primair en voortgezet onderwijs

De Rijksmiddelen voor het onderwijsachterstandenbeleid worden vanaf 2019 op basis van een andere bekostigingssystematiek verdeeld. Eindhoven gaat met een driejarige overgangsregeling geleidelijk van de huidige € 7,8 miljoen (2018) rijksmiddelen terug in 2022 naar ca. € 7,3 miljoen. Daarbij komt vanaf 2020 een taakverzwaring in het ophogen van het aantal verplichte uren voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Eindhoven zet daarnaast ook gemeentelijke middelen in voor het VVE-Spil beleid.

Naast het uitvoeren van deze wettelijke taken richten we ons op een goede aansluiting onderwijs - jeugdhulp, zodat zorgsignalen vroegtijdig opgepakt worden en ondersteuning tijdig en nabij vormgegeven wordt. Alle kinderen verdienen immers passend onderwijs. Binnen de LEA werken we samen met onderwijspartners om de sociale basis te versterken en gelijke kansen te bevorderen.

De gemeente Eindhoven is vanuit wettelijke plicht verantwoordelijk voor adequate onderwijshuisvesting voor het primair, speciaal en voortgezet onderwijs. Doelstelling is om bij te dragen aan relevante en moderne onderwijsvoorzieningen. Daarvoor hebben wij in een integraal huisvestingsplan afspraken gemaakt met schoolbesturen. Het investeringsprogramma dat daarin is opgenomen wordt planmatig uitgevoerd. De voorzieningen, waarvan wij eigenaar zijn, worden beheerd (conform de Verordening Huisvesting Onderwijs 2016).

Samen met de schoolbesturen gaan we in 2019 door met de realisatie van het vigerende huisvestingsplan (IHP). Daarbij worden wij geconfronteerd met een significante stijging van de bouwkosten. In voorkomende gevallen zal dat leiden tot aanpassingen in de programma's en in de afspraken. Gezien de financiële uitdagingen van de gemeente is het zaak om samen met schoolbesturen creatief te zoeken naar passende oplossingen. Waar dit aan de orde is zullen we beschikkingen aanpassen met de intentie om de uiteindelijke voorzieningen relevanter te maken door een nog betere aansluiting op bijvoorbeeld duurzaamheidseisen, maatschappelijke ontwikkelingen en op de vragen van leerlingen. Dit zal ook tot uitdrukking komen in een gemoderniseerd IHP voor de periode na 2019. Daarin zal met name het primair onderwijs en daaraan gerelateerde SPIL-voorzieningen aandacht krijgen.