Gebiedsgericht werken kent een lange traditie in Eindhoven. Het heeft een toegevoegde waarde in het grijpen van kansen en het omgaan met opgaven in de uiteenlopende buurten en wijken van de stad en het draagt bij aan de meer thematische ambities en doelen van onze stad. We werken hierbij samen met inwoners en ondernemers, verenigingen en in de buurt werkende professionals. Juist in deze samenwerking is de kracht van onze aanpak gelegen.

Het gaat goed in veel wijken. Tegelijkertijd constateren we dat de gevolgen van de vermaatschappelijking van de zorg steeds zichtbaarder wordt. Het gevaar van stigmatisering van mensen die kwetsbaarder zijn en hulp en ondersteuning nodig hebben ligt op de loer, maar we zien de beweging dat deze groep mensen meer dan voorheen terecht komt in die gebieden waar al een grote opgave ligt. We zien ook dat thema’s als ondermijning, polarisatie en woonoverlast zich in een aantal gevallen concentreert in bepaalde gebieden. Mede om deze redenen zijn we gestart om het thema veiligheid nadrukkelijker een gebiedsgerichte vertaling te geven. Zo krijgen we meer oog en oor voor signalen uit de buurt.

Terwijl dit buiten niet direct zichtbaar hoeft te zijn, kunnen in gebieden spanningen ontstaan die mogelijk leiden tot serieuze problemen op het gebied van tolerantie, inclusieve samenleving of eenzaamheid. Buurten worden complexer en dit dwingt ons tot intensivering van de samenwerking. Het dagelijks leven van onze inwoners (de leefwereld) sluit echter onvoldoende aan de wijze waarop de gemeente en professionele partners zijn georganiseerd (de systeemwereld). De effectiviteit van ons beleid is daarom afhankelijk van de vraag hoe we ons beleid passend kunnen maken op het complexe geheel van de stad en haar uiteenlopende behoeften. Het samenspel tussen gemeente en samenleving vraagt steeds meer om flexibiliteit en het vermogen om snel te kunnen schakelen.

Daarom gaan wij de domeinoverstijgende en integrale aanpak op thema’s als veiligheid, sociaal, ruimte en economie verstevigen. Onderdeel daarvan is dat we onderzoeken hoe de pilots Veiligheid, de Actiegebieden en het project Samen maken we de wijk beter op elkaar kunnen aansluiten. Door focus en afstemmen van inzet, middelen en priotering willen we hier een flinke slag slaan.