Inleiding

Dit programma omvat de taakvelden 3.1 Economische ontwikkeling, 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur, 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen en 3.4 Economische promotie.

Brainport Eindhoven is één van de drie economische motoren (mainports) van Nederland. Op het gebied van hightech en design zijn we een wereldspeler. Daarmee zijn Brainport en economische groei geen doel op zich, maar staan zij ten dienste van het welzijn en de welvaart van onze samenleving. In dit unieke ecosysteem ontwikkelen we oplossingen voor de grote maatschappelijke uitdagingen zoals gezondheid, mobiliteit en energie. Het succes van Brainport zorgt voor veel werkgelegenheid op alle niveaus, niet alleen in de hightech maakindustrie, maar ook bij toeleveranciers, dienstverlening, horeca, de culturele sector en de detailhandel.

Met het coalitieakkoord gaan we aan de slag om het welzijn en de welvaart in onze samenleving te versterken. Al onze inwoners - zowel hoog als laag opgeleid - moeten het succes van Brainport Eindhoven kunnen voelen. We gaan hiervoor nauw samenwerken met de ons omliggende gemeenten binnen de Metropoolregio en gaan bekijken hoe we onze familiebedrijven en het midden- en kleinbedrijf (MKB) nóg beter kunnen aansluiten op ons beleid. Verder gaan we zorgen dat werkzoekenden en startende bedrijven (starters en start-ups) optimaal profiteren van het huidige economische succes.

We werken de komende jaren met het Rijk en de Provincie de mainport-status van de regio Eindhoven uit. Dat doen we eenmalig met de Regio Deal, waarin het Kabinet €130 mln investeert en structureel samen met het Rijk en de Regio in de Brainport Nationale Actieagenda. De Actieagenda richt zich daarmee op de realisatie van een aantal ambities op het gebied van (1) talent, (2) kennis, innovatie en ondernemen, (3) vestigingsklimaat (voorzieningen en bereikbaarheid), (4) digitalisering en (5) de kansen die er liggen om vanuit deze regio bij te dragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken, met name op het gebied van gezondheid en vitaliteit, energie(transitie) en slimme en duurzame mobiliteit.

In het algemeen blijven we werken aan een minder conjunctuurgevoelige economische groei via crossovers en acquisitie van nieuwe bedrijvigheid en een flexibele -en veerkrachtige arbeidsmarkt waaraan tegelijkertijd een zo groot mogelijk deel van de Eindhovense beroepsbevolking kan deelnemen (inclusieve maatschappij).
Bij de dienstverlening om mensen aan werk te helpen staat de vraag van de ondernemer centraal. Gezien de competenties van onze werkzoekenden wordt o.a. door jobcarving en (om)scholing ook gekeken hoe de vraag van werkgevers beter aan te sluiten is op de beschikbaarheid van mensen. De vraag van de ondernemer staat centraal zonder daarbij het belang van de werkzoekende uit het oog te verliezen. In het Regionaal Werkbedrijf/ 04Werkt werken partijen samen aan een betere aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, matching van vraag en aanbod en de landelijke afspraken tussen de sociale partners over Baanafspraken (mensen met een arbeidsbeperking). Het onderdeel arbeidsparticipatie lichten we toe bij taakveld 6: sociaal domein.

We promoten de stad en trekken nieuwe bedrijven aan. Daarvoor hebben we goede, bijdetijdse bedrijventerreinen en werklocaties nodig. We maken de (binnen)stad aantrekkelijker met een nog beter horeca- en winkelaanbod. We helpen bedrijven bij het invullen van hun vacatures en maken het internationale (kennis)werkers gemakkelijk om snel aan de slag te kunnen.
Omdat we zien dat internationale (kennis)werkers en hun gezinnen steeds vaker in Eindhoven blijven wonen, zorgen we dat zij zich zoveel mogelijk thuis voelen en mee gaan doen in onze samenleving. De verbinding met onze cultuur- en sportvoorzieningen, met het onderwijs en met allerlei dagelijkse zaken is van belang. Ons Expat Center neemt hierin een centrale rol via ons Living In-programma. We zetten in op het internationaliseren van het onderwijs: zowel de Internationale School als de reguliere scholen spelen daarin een cruciale rol. Zo realiseren we twee zaken tegelijk: we faciliteren de toenemende stroom internationale gezinnen met specifieke wensen voor internationaal onderwijs, en versterken we de competenties waarmee onze kinderen goede beslagen in de 21e eeuw leven en werken: de zogenaamde ‘21st century skills’ als wereldburgerschap, meertaligheid, internationaal communiceren.

Kunst, cultuur en erfgoed, evenementen, sport, recreatie en design dragen in belangrijke mate bij aan de aantrekkingskracht van Eindhoven voor inwoners, bezoekers, bedrijven en (internationaal) talent. Om hier te wonen, te leven, te verblijven of te vestigen. Daarnaast leveren ze in samenhang met andere domeinen een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van de stad. Ze dragen ook bij aan de eigen kracht van de inwoners, verbinding en ontmoeting, het imago en vestigingsklimaat van de stad. De inzet op zowel de ‘harde’ economische factoren als op de ‘zachtere’ factoren die het vestigingsklimaat bevorderen, zorgen voor een impuls voor de stad. De trots op onze stad laten we op vele plekken, zowel lokaal als nationaal en internationaal zien en horen. De 'zachtere' factoren lichten we toe bij programma 5: Sport, cultuur en recreatie.