Begrotingssubsidies

Voor het verstrekken van subsidie is een wettelijk voorschrift vereist. Artikel 4:23, derde lid, onderdeel c van de Algemene wet bestuursrecht bepaalt dat een wettelijk voorschrift niet vereist is indien de begroting de subsidieontvanger en het bedrag waarop de subsidie ten hoogste kan worden vastgesteld vermeldt. De bedragen in deze lijst zijn ramingen, mede gebaseerd op de gemeentelijke begrotingsrichtlijnen voor subsidies. Via budgettendossiers en door middel van subsidieverlening wordt het te verlenen bedrag bepaald. De Algemene Subsidieverordening (ASV) is in 2014 door de raad vastgesteld. Hiermee is een vereenvoudiging van subsidieprocessen, administratieve lastenverlichting, deregulering en tegemoetkoming aan het duale stelsel gerealiseerd. De raad heeft kaderstellende en controlerende taken, het college bestuurlijke en uitvoerende taken. De raad is op zes momenten betrokken bij het subsidieproces: (1) vaststellen van het beleid via het coalitieakkoord en de beleidskaders (inhoudelijk kader), (2) vaststellen kadernota (inhoudelijk en financieel kader), (3) vaststellen begroting inclusief inhoudelijke doelstellingen (financiële en inhoudelijke kaders), (4) vaststellen ASV (juridisch kader), (5) vaststellen van de begrotingssubsidies (juridisch kader en financieel instrument) en (6) besluiten via separate raadsdossiers.

Subsidieontvanger      

Taak-
veld

Subsidie 2018 *
(x €1.000)

Subsidie 2019
(x €1.000)

Ruimtelijke ordening

Trefpunt Groen Eindhoven

5.7

135

136

Brabants Landschap

5.7

20

20

Sport en Recreatie

Stichting Jeugdsportfonds Eindhoven

5.1

243

245

Wonen Welzijn en Zorg

COC-Eindhoven

6.1

45

-

**

Federatie overleg voor ouderenorganisaties

6.1

95

-

**

Platform Gehandicaptenbeleid Eindhoven

6.1

115

-

**

Stichting Bomanshof

6.1

208

-

**

Stichting Vredesburo

6.1

24

24

Agog

6.1

5

-

**

Stichting Voedselbank

6.1

60

-

**

Bed Bad Brood

6.1

716

674

***

St. Nieuwkomers en Vlucht.werk Brabant Centraal

6.1

828

525

***

Project toekomstperspectief

6.1

565

567

***

Onderwijs en Jeugd

Stichting De Jonge Onderzoeker

6.1

37

-

**

Slachtofferhulp

1.2

60

-

**

Stichting Kinderopvang Kluppluz

6.1

1.568

1.717

***

Dr. A.F. Philips Sterrenwacht

6.1

1

-

**

FNV, afdeling Eindhoven

4.3

6

-

**

RSV.VO (trajectbegeleiding 17-)

4.3

148

105

***

Stichting Leergeld

4.3

492

497

Jeugdcultuurfonds Eindhoven

6.1

77

78

Stichting Zuidzorg

7.1

3.390

-

**

WIJeindhoven

6.2

30.512

30.442

***

Economische ontwikkeling

Stichting Eindhoven Marketing (EHV365)

3.4

464

469

Stichting Glow

3.4

750

758

Kunst, Cultuur en Design

Federatie Eindhovense Carnaval

3.4

100

101

Stichting Intocht Sint Nicolaas

3.4

18

18

Stichting Lichtjesroute

3.4

76

77

Stichting 18 September

3.4

52

53

Stichting Fakkeltocht

3.4

2

2

Koningsdag

3.4

100

101

Stichting Cultuur Eindhoven

5.3

21.352

21.567

Capital D inzake Dutch Design Week

5.3

200

202

Capital D inzake Dutch Design Awards

5.3

200

202

Design Academy Eindhoven inz. Graduation Show

5.3

100

101

*   Voor betere vergelijking tussen 2019 en 2018 presenteren we de gewijzigde begroting voor 2018.
**    Begrotingssubsidie is in 2019 overgeheveld naar de subsidieregeling Opdracht Sociaal domein om gelijkwaardiger om te gaan met aanvragen voor subsidies.
***   Naast reguliere indexering aanpassing in 2019 vanwege taakstelling of eerdere onder-/overbesteding.

Niet-verrekende gebouwgebonden kosten (x €1.000)

Naam instelling

Gebouw-

gebonden kosten1

Waarvan verrekend

 in huur2

Bijdrage

gemeente3

Dr. A. Philips Sterrenwacht

7

-

7

Stichting Loket W Dynamo

410

183

227

Novadic: Dagopvang Kanaaldijk Noord 15c

80

118

-38

Muziekgebouw Eindhoven N.V.

2.638

1.810

828

Stichting Cultureel Centrum de Effenaar

785

244

541

Parktheater Eindhoven N.V.

1.772

608

1.164

Coöperatieve vereniging Natlab

522

224

298

1 Kosten die gemeente maakt met betrekking tot het gebouw         
2 De huur die de gemeente in rekening brengt bij de instelling. De raad heeft besloten de fiscale huur in rekening te brengen. Bij nieuwe contracten passen wij dit toe. Lopende contracten kunnen wij niet eenzijdig aanpassen.
3 De bijdrage van de gemeente bestaat uit de niet via huur verrekende gebouwgebonden kosten. De middelen welke vrijvallen vanuit de  onderhoudsvoorziening maken geen onderdeel uit van het overzicht.