Een verbonden partij is een rechtspersoon waarin de gemeente zowel bestuurlijk als financieel een belang heeft. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan een zetel in het bestuur of een stemrecht. Met een financieel belang wordt bedoeld dat de gemeente middelen beschikbaar stelt, die zij mogelijk kwijt is in geval van faillissement van de verbonden partij.

Rechtspersonen zijn in te delen naar privaatrechtelijke rechtspersonen en de publieksrechtelijke rechtspersonen. Bij de privaatrechtelijke rechtspersonen gaat het primair om de stichting/vereniging, de N.V., de B.V. en de C.V.
De privaatrechtelijke organisaties vinden hun wettelijke oorsprong in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Bij de publieke rechtspersonen gaat het primair om de Gemeenschappelijke Regeling (in verschillende verschijningsvormen), die hun basis vinden in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Verder bestaat er nog de combinatievorm, zoals de P.P.S.-constructie (publiek-privaatrechtelijke samenwerking).
Het deelnemingenbeleid van de gemeente Eindhoven is verankerd in de nota “Op afstand verbonden”. De nota, geactualiseerd in 2018, geeft een bestuurlijk-juridisch, financieel en organisatorisch kader voor de (privaatrechtelijke) deelnemingen en de (publiekrechtelijke) openbare lichamen, waaraan de gemeente bevoegdheden en taken heeft overgedragen. Het deelnemingenbeleid gaat uit van actief aandeelhouderschap om de publieke belangen binnen de verbonden partijen te borgen.

Als aandeelhouder wil de gemeente op de volgende terreinen actief invloed uitoefenen: strategie (onder andere koersbepalende investeringen), beloningen in de (semi)publieke sector (Wet Normering Topinkomens), maatschappelijk verantwoord ondernemen (waaronder social return), risicobeheersing, eigen vermogen, benoemingen bestuurders en commissarissen (met aandacht voor diversiteit) en duurzaamheid.
Tussen een verbonden partij en de gemeente kunnen ook andersoortige relaties bestaan, bijvoorbeeld subsidies, inkoop en ter beschikking stelling van vastgoed.

Op de volgende pagina is uiteengezet:

  • In welke verbonden partijen de gemeente Eindhoven participeert (officiële benaming);
  • De vestigingsplaats van de verbonden partij;
  • Tot welk type rechtsvorm de verbonden partij behoort;
  • Op welke wijze de gemeente financieel belang heeft in de verbonden partij;
  • Op welke wijze de gemeente een bestuurlijk belang heeft in de verbonden partij;
  • Aan welk taakveld de verbonden partij een bijdrage levert. In het desbetreffende taakveld is uiteengezet aan welke doelstellingen een bijdrage geleverd wordt door de verbonden partij, welke relevante ontwikkelingen verwacht worden en eventuele risico’s die van invloed zijn op onze financiële positie.

Naam verbonden partij

Taak-
veld

Resultaat

Vreemd vermogen

Eigen
vermogen

Financieel belang

Exploitatie- bijdrage

Bestuurlijk belang

2017

2017

2017

2019

2019

Gemeenschappelijke regelingen

GR Centrum Uitvoering reinigingstaken Eindhoven en omgeving (CURE)

7.3

469

18.266

469

14.205

14.205

Lid AB, lid DB

GR GGD Brabant Zuidoost

7.1

70

11.985

2.754

0

0

Lid AB, lid DB

GR Metropoolregio Eindhoven

0.1

389

20.355

4.038

3.134

0

Lid AB, Lid DB

GR Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB)

7.4

0

5.055

1.577

1.319

1.319

Lid AB, lid DB

GR Veiligheidsregio Zuidoost Brabant (VRBZO)

1.1

952

44.806

7.561

14.126

0

Lid AB, lid DB

GR Werkvoorziening Eindhoven (Ergon)

6.4

907

6.197

10.335

38.200

0

Lid AB, lid DB

Vennootschappen en coöperaties

Bank Nederlandse Gemeenten N.V.

0.5

393.000

135.072.000

4.952.999

0

0

Stemrecht in AvA

Brainport Development N.V.

3.1

8

3.073

3.223

7

0

Stemrecht in AvA

Breedband Regio Eindhoven B.V.

3.1

79

4.286

1.126

1.279

0

Stemrecht in AvA + bindende voordracht 1 v/d 5 commissarissen

Eindhoven Airport N.V.

7.4

12.032

35.602

86.252

556

0

Stemrecht in AvA + bindende voordracht 1 v/d 4 commissarissen

Enexis Holding N.V.

0.5

207.000

3.860.000

3.808.000

11

0

Stemrecht AvA

Flight Forum Beheer B.V.

3.2

0

0

0

0

0

Stemrecht in AvA

Flight Forum C.V.

3.2

-328

0

0

4.669

0

Stemrecht in AvA. Flight Forum BV is beherend vennoot

ICT-coöperatie Beware

0.4

nnb

nnb

nnb

57

0

Stemrecht ledenvergadering. Een van de directeuren is tevens ambtenaar van de gemeente Eindhoven.

Muziekgebouw N.V.

5.3

-486

5.600

-2.356

0

0

Stemrecht in AvA

Park Strijp Beheer B.V.

8.3

29

1.051

327

10

0

Stemrecht in AvA + bindende voordracht 1 v/d 3 commissarissen

Park Strijp C.V.

8.3

19

29.010

2.020

1.000

0

Stemrecht in AvA

Parktheater Eindhoven N.V.

5.3

1

4.565

3.150

45

0

Stemrecht in AvA

Twice Eindhoven B.V.

3.1

372

13.932

5.235

113

0

Stemrecht in AvA + recht tot benoemen, schorsen en ontslag

Gemeenschappelijke regelingen

GR Centrum Uitvoering reinigingstaken Eindhoven en omgeving (CURE) (taakveld 7.3)

Doelstelling en inzicht bijdrage aan taakveld

Cure behartigt de belangen van en de samenwerking tussen Eindhoven, Geldrop-Mierlo en Valkenswaard voor het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en daarmee samenhangende taken. Dit, in lijn met de Wet milieubeheer en het door de overheid gevoerde afvalstoffenbeleid.
Cure doet dit door de focus te leggen op 4 kernwaarden, zijnde 100% hergebruik van de huishoudelijke afvalstromen, het optimaliseren van het serviceniveau voor de burgers, het beheersen en optimaliseren van de kosten en de inzet van mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Hierdoor kan het product afval verder ontwikkeld worden tot nieuwe grondstoffen en kan onder andere de werkgelegenheid en de circulaire regionale economie worden gestimuleerd.

Belangrijke ontwikkelingen en financiële risico's

De belangrijkste ontwikkelingen en financiële risico’s bij Cure zijn:  
• Recente grote projecten vragen om continuering van inhuur van specialistische kennis over diverse zaken op breed financieel terrein.
• Sinds 2016 geldt een vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen. In dit verband zijn de risico’s de tijdige en juiste implementatie ervan en de potentiële druk op het resultaat. Er is eind 2017 nog geen eindbeeld. Het ziet ernaar uit dat er een beperkte belasting komt over de fictieve winst op voor afval ontvangen vergoedingen een gering percentage (2%).
• BTW Stichting Afvalfonds Verpakkingen. A.g.v. een casus bij gemeente Leek bestaat het risico dat BTW afgedragen moet worden over de op grond van de Raamovereenkomst Verpakkingen ontvangen vergoeding vanaf 2012.  
• Lagere vergoedingen voor gescheiden afvalstromen (plastic, papier), als gevolg van internationale marktwerking.
• Deelnemende gemeenten staan garant voor leningen voor projecten. Cure heeft geen eigen vermogen. Bij grote investeringen waarvoor een lening nodig is,  zoals bijv. bij Renescience, staat Eindhoven voor 75% garant gezien het aandeel o.b.v. onze jaarbijdrage aan Cure.  De nieuwe coalitie van gemeente Eindhoven heeft besloten geen risicovolle participatie te willen aangaan.  

GR GGD Brabant Zuidoost (taakveld 7.1)

Doelstelling en inzicht bijdrage aan taakveld

De GGD Brabant Zuid-Oost is een samenwerking tussen Eindhoven en de 20 overige regiogemeenten, met als doel bij te dragen aan een positieve ontwikkeling van de gezondheidssituatie van de inwoners. Deze ontwikkelingen zijn beschreven in de kadernota van de GGD, waarvan de belangrijkste ontwikkelingen zijn; een nieuw paraatheid- en spreidingsplan ambulancezorg, het borgen van publieke gezondheid in de omgevingsvisie en omgevingsplannen van gemeenten, de toename van suïcide, drugsgebruik onder jongeren en vluchtelingen en arbeidsmigranten. En tenslotte het optimaal inzetten van de jeugdgezondheidszorg.

Belangrijke ontwikkelingen en financiële risico's

Risico’s zijn met name het risico dat de loon- en materiële kosten sneller stijgen dan de in de begroting opgenomen indexering, de uitvoering van noodzakelijke activiteiten zonder financiering, het risico dat door reorganisatie of iets dergelijks wachtgelden/frictiekosten dienen te worden uitbetaald die niet door gemeenten, derden of de lopende exploitatie worden gedekt, of als gevolg van (belasting) wet- en regelgeving de kosten meer dan gemiddeld stijgen en/of tot een naheffing leiden.

GR Metropoolregio Eindhoven (taakveld 0.1)

Doelstelling en inzicht bijdrage aan taakveld

Dit bestuurlijk samenwerkingsverband tussen Eindhoven en de twintig andere Zuidoost Brabantse gemeenten draagt bij aan een excellent vestigingsklimaat voor bedrijven en inwoners in de Brainportregio. Hierbij ligt de focus op een vergaande bestuurlijke samenwerking op het terrein economie, mobiliteit, energietransitie en transitie landelijk gebied.

Belangrijke ontwikkelingen en financiële risico's

In 2017 is de huidige wijze van samenwerking in de metropoolregio geëvalueerd, waarna in 2018 een proces van doorontwikkeling/herijking is gestart dat in maart 2019 resulteert in een nieuw “samenwerkingsakkoord” van de 21 gemeenten in de Metropoolregio Eindhoven (MRE). De update van de Metropoolregio Eindhoven de nieuw in te richten samenwerkingsagenda 2019-2022 brengen incidenteel kosten en risico’s met zich mee, die op dit moment niet goed in te schatten zijn. Tevens is er vertraging in de overdracht van de nazorg van de Gulbergen naar de provincie.
Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe): Met behulp van een extern bureau en interim manager wordt op dit moment, in samenspraak met de gemeenten, bezien hoe de organisatie uitgerust kan worden voor taken zoals deze nu en in de toekomst op het RHCe afkomen. De uitkomsten van dit proces worden vertaald in een nieuw op te stellen bedrijfsplan. Daarnaast wordt ingezet om –in lijn met voornoemde evaluatie- het RHCe organisatorisch los te plaatsen van de Gemeenschappelijke Regeling MRE.
Afbouw personeel: De taakstellende afbouw van personeel (20%) volgend uit de reorganisatie van het SRE voor 2017 is gerealiseerd. Wordt de afbouw in de jaren 2018-2020 niet gerealiseerd dan levert dat een risico op voor de deelnemende gemeenten van maximaal € 96.000 en is niet afgedekt. In het AB-MRE is eerder dit jaar besloten om dit risico niet via een aanvullende bestemmingsreserve af te dekken. Indien de afbouw (deels) niet gerealiseerd wordt is het risico voor de gemeente Eindhoven maximaal € 32.000. De kans op dit risico voor de gemeente Eindhoven wordt momenteel als nihil ingeschat en wordt als zodanig niet opgenomen in de risicoparagraaf gemeente Eindhoven.
Naheffingen afval: De Metropoolregio Eindhoven heeft van Attero een naheffing over 2015 ontvangen van ruim € 2,3 miljoen voor te weinig aangeleverd brandbaar restafval.  De Vereniging van Contractanten Afvalsturing Brabant (VVC) is hier, net als tegen de facturen voor 2011 tot en met 2014, tegen in beroep gegaan bij het Nederlands arbitrage instituut (NAI). Het tussenvonnis zegt, in tegenstelling tot het definitieve oordeel in de arbitrage over de jaren 2011 tot en met 2014, dat de gewesten/gemeenten verplicht zijn om aan Attero een compensatie te betalen voor de minderlevering in 2015. Voor het jaar 2016 heeft het MRE een naheffing ontvangen van € 2,6 miljoen, welke door het MRE aanhangig gemaakt bij het NAI. De Gemeente Eindhoven heeft conform contract voldoende restafval aangeboden aan Attero en stelt zich op het standpunt dat  bij een succesvolle claim van Attero aan het gewest de bijdrage van de gemeente Eindhoven nihil is. De mogelijke claim zal volgens de gemeente Eindhoven dan ook betaald moeten worden door de gemeenten die conform contract te weinig afval hebben aangeleverd. Binnen Eindhoven wordt voor deze vordering geen claim op de voorziening afvalstoffen gelegd.

GR Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB) (taakveld 7.4)

Doelstelling en inzicht bijdrage aan taakveld

De ODZOB voert ten behoeve van de deelnemers taken uit op het gebied van het omgevingsrecht en levert als uitvoeringsdienst van het lokaal en provinciaal bestuur een bijdrage aan het realiseren en borgen van de door de verantwoordelijke overheden in de regio Zuidoost-Brabant aangegeven kwaliteit van de fysieke leefomgeving. De opdrachtportefeuille van de ODZOB is voor circa 30% landelijk opgelegd als verplichte basistaak, de rest van de taken zijn verzoektaken. En door de deelnemers ingebrachte budgetten voor collectieve taken en intensivering van taken.

Belangrijke ontwikkelingen en financiële risico's

De belangrijkste ontwikkelingen en financiële risico’s bij ODZOB zijn:
• ODZOB verwacht (ondanks toename van tarieven) een omzetstijging vanwege een uitbreiding van de wettelijk verplichte taken (onder meer asbestverwerking en wijziging Beheer Openbare Ruimte) en vanwege een toename van vrijwillige taken van de deelnemers (vanwege aantrekken van de (woning)bouwmarkt).
• ODZOB gaat er van uit dat er geen vennootschapsbelasting verschuldigd zal zijn.
• De reserve van ODZOB is sinds 2017 maximaal gevuld.

GR Veiligheidsregio Zuidoost Brabant (VRBZO) (taakveld 1.1)

Doelstelling en inzicht bijdrage aan taakveld

VRBZO is een organisatie waarin de brandweer, de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR) en de regionale ambulancevoorziening (RAV) samenwerken om incidenten en rampen te voorkomen, te beperken en te bestrijden.

Belangrijke ontwikkelingen en financiële risico's

Het financiële effect van de Toekomstvisie Brandweerzorg was voor de gemeente Eindhoven meerjarig negatief. Met ingang van 2019 wordt dit opgelost door een budgetverhoging voor de gemeentelijke bijdrage onder vrijval van het restant van de reserve VRBZO in 2019. In de vastgestelde ontwerpbegroting 2019 van de VRBZO zijn kostenverhogingen opgenomen oplopend naar € 2 miljoen. De structurele stijging van de loonkosten (€ 1.014.000) wordt daarbij opgevangen door een structurele stijging van de gemeentelijke bijdrage. In genoemde gemeentelijke budgetverhoging is ook hierin voorzien. Er wordt gestart met het ontwikkelen van een visie op de veiligheidszorg in 2025.

GR Werkvoorziening Eindhoven (Ergon) (taakveld 6.4)

Doelstelling en inzicht bijdrage aan taakveld

Het Werkvoorzieningsschap regio Eindhoven (GRWRE) behartigt de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten op het gebied van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW), loonkostensubsidie en beschut werken. Daarnaast zijn er gezamenlijk afgesproken taken om bijstandsgerechtigden aan betaald werk te helpen in het kader van het Participatiebedrijf.

Belangrijke ontwikkelingen en financiële risico's

Er is sprake van een landelijk risico op het gebied van de WSW vanwege een lagere rijkssubsidie per WSW-werkplek (de zogenaamde efficiëncykorting). Ergon heeft hiervoor een meerjaren bezuinigingsplan opgesteld om deze efficiencykorting binnen de eigen bedrijfsvoering te kunnen opvangen.

Vennootschappen en coöperaties

Bank Nederlandse Gemeenten N.V. (taakveld 0.5)

Doelstelling en inzicht bijdrage aan taakveld

BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.

Belangrijke ontwikkelingen en financiële risico's

De solvabiliteit van de BNG bank is in 2017 verder toegenomen. Het leverage ratio van de bank is ten opzichte van ultimo 2016 toegenomen met 0,5% tot 3,5%. De positieve ontwikkeling van het leverage ratio is aanleiding voor BNG bank om een hoger dividendpercentage voor te stellen. In 2018 zal naar verwachting zekerheid worden verkregen over de invoering van de leverage ratio, waarna BNG bank haar kapitalisatie- en dividendbeleid zal evalueren. Vooruitlopend op definitieve regelgeving wordt voorgesteld om 37,5% (2016: 25%) van de beschikbare winst na belasting uit te keren. Het restant wordt toegevoegd aan de reserves. In 2018 zullen trends als duurzaamheid, digitalisering, decentralisatie en desintermediatie onverminderd hoog op de agenda van de bank staan. Vanaf 2018 dient BNG bank haar balans en resultatenrekening te rapporteren conform de nieuwe standaard voor financiële instrumenten (IFRS 9). De bank doet geen uitspraak over de te verwachten netto winst over 2018 vanwege de aanhoudende volatiliteit van de markt.

Brainport Development N.V. (taakveld 3.1)

Doelstelling en inzicht bijdrage aan taakveld

Brainport Development draagt bij aan de economische structuurversterking van Brainport Eindhoven, waaronder diversificatie van de regionale economie, versterking van het vestigingsklimaat en een toename van werkgelegenheid. Dat doet de onderneming door het stimuleren en realiseren van projecten en programma’s, het promoten van Brainport Eindoven in binnen- en buitenland, en het ontwikkelen, belobbyen en monitoren van de regionaal-economische strategie van de triple helix (Stichting Brainport), Brainport Next Generation.  

Belangrijke ontwikkelingen en financiële risico's

Op 6 juli 2018 is de Regio Deal Brainport Eindhoven door alle betrokken partners (minister van LNV, minister van BZK, staatssecretaris van EZK, minister van OCW, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, Stichting Brainport en Brainport Development) ondertekend. Ook de daarbij horende bestuursovereenkomst tussen het ministerie van LNV en gemeente Eindhoven is ondertekend. De Regio Deal bevat de kaders waarbinnen partijen zich inspannen om de bijdrage van 130 miljoen euro die het rijk vanuit de Regio Envelop heeft gereserveerd voor Brainport Eindhoven in te zetten. De financiële stroom van middelen loopt via de begroting van gemeente Eindhoven, doordat het geld via een decentralisatie-uitkering aan gemeente Eindhoven wordt verstrekt, die het vervolgens doorzet via een incidentele subsidie naar een regiofonds onder beheer en aansturing van Stichting Brainport. De risico’s voor de financiële positie van de gemeente zijn beperkt: De kosten van subsidieverlening bedragen maximaal 130 miljoen euro, welke gedekt worden uit de daartoe ontvangen rijksmiddelen. De inkomsten en uitgaven zijn één-op-één aan elkaar gekoppeld.
De Directie van Brainport Development zal het projectenportfolio grotendeels passend maken op de Brainport Nationale Actieagenda. Die agenda wordt aangemerkt als de belangrijkste, maar niet enige, leidraad voor het Jaarplan 2019 die in de aandeelhoudersvergadering van – december 2018 wordt vastgesteld. De agenda betreft een 62-tal acties op het gebied van (1) talent, (2) kennis, innovatie en ondernemen, (3) vestigingsklimaat, (4) digitalisering en (5) maatschappelijke innovaties op het gebied van gezondheid en vitaliteit, energie en slimme en duurzame mobiliteit.
De risico’s voor de financiële positie van de gemeente zijn beperkt: voor financiële risico´s die voort zouden kunnen komen uit de door de vennootschap ontwikkelde en uitgevoerde projecten wordt binnen de onderneming een weerstandvermogen opgebouwd. Op basis van het risicoprofiel heeft de AvA in 2016 de hoogte van het weerstandsvermogen bepaald op € 2,8 mln. Ultimo 2017 bedraagt het weerstandsvermogen € 2,4 mln.  Positieve resultaten zullen toekomstig dan ook aan het eigen vermogen worden toegevoegd.

Breedband Regio Eindhoven B.V. (taakveld 3.1)

Doelstelling en inzicht bijdrage aan taakveld

Breedband draagt bij aan het vestigingsklimaat voor bedrijven door het in eigendom verwerven, exploiteren en doen beheren, dan wel het op andere wijze realiseren van glasvezelinfrastructuur in de regio Eindhoven ten behoeve van bedrijven, organisatie en instellingen.

Belangrijke ontwikkelingen en financiële risico's

De overname van de activiteiten van de Eindhoven Fiber eXchange (EFX) was mede aanleiding voor de ontwikkeling van een nieuwe strategie door Breedband Regio Eindhoven. 2019 zal vooral in het teken staan van de verhuizing van de switch naar een nieuwe locatie vanwege het niet langer beschikbaar zijn van de huidige locatie in het Laplacegebouw op het TU/e-terrein. Daarnaast zal ook de vervanging van de switch afgerond worden. Beide ontwikkelingen vragen stevige investeringen. De meerjarenplanning geeft aan dat 2019 nog een verliesjaar wordt  door eenmalige kosten die samenhangen met de investeringen en dit herstelt zich vanaf 2020. Dit betekent dat in 2018 en 2019 wordt ingeteerd op het eigen vermogen en een herstel optreedt vanaf 2020. Volgens de meerjarenplanning is de stand van de algemene reserve per ultimo 2022 € 157.639 negatief en zal naar verwachting vanaf 2023 weer op het huidige niveau van 2017 ad € 118.000 zijn. Mede door deze ontwikkelingen ontstaat voor BRE ruimte om haar nieuwe strategie te implementeren. Doordat BRE ook diensten op het gebied van zogenaamde ‘laag 2’-verbindingen kan aanbieden, gaat BRE actiever de markt benaderen met het bieden van hoogwaardige breedbandverbindingen voor maatschappelijke toepassingen als zwaartepunt en zich ontwikkelen tot een maatschappelijke netwerkoperator. Dit heeft naar verwachting zowel een positief effect op het verdienvermogen , als op de maatschappelijke impact van BRE.

Eindhoven Airport N.V. (taakveld 7.4)

Doelstelling en inzicht bijdrage aan taakveld

Samenwerkingsverband met de provincie Noord-Brabant en Schiphol Nederland BV voor de exploitatie van voorzieningen ten behoeve van de burgerluchtvaart op het militaire luchtvaartterrein Eindhoven.
Coalitieakkoord 2018 zegt hierover: Duurzaamheid, klimaat, geluidsoverlast. Luchtkwaliteit, gezondheid en parkeerproblematiek zijn randvoorwaarden in de discussie over de toekomst van Eindhoven Airport. Wij hechten aan een zorgvuldig proces waar alle stakeholders in worden betrokken. Wij verwachten een goede en gelijkwaardige dialoog met Eindhoven Airport en het Rijk. Daarbij is de gebiedsontwikkeling rondom het vliegveld ook onderwerp van gesprek. Wij houden ons aan de Alders-afspraken zoals deze in de vorige collegeperiode zijn gemaakt.

Belangrijke ontwikkelingen en financiële risico's

Geen bijzondere (financiële) risico’s. In de AVA van 2017 is dividendbeleid t/m 2019 vastgesteld door de aandeelhouders. Een en ander betekent dat een winstuitkering is gedaan ter grootte van € 458.410,-

De huidige vergunning voor Eindhoven Airport (kabinetsbesluit 2015) loopt op 1 januari 2020 af. Essentieel voor de toekomst van Eindhoven Airport is een tijdige verlenging van de vergunning of een nieuwe vergunning te verkrijgen. De eerste initiatieven hiervoor zijn inmiddels genomen.

Enexis Holding N.V. (taakveld 0.5)

Doelstelling en inzicht bijdrage aan taakveld

Zorgt voor distribueren en transporteren van energie, en voor in stand houden, beheren, exploiteren en uitbreiden van distributie en transportnetwerken. Het is wettelijk geregeld dat het netwerk in overheidshanden moet blijven en dat energielevering bij private partijen weggelegd kan worden. Alternatieven om aandelenpakket te verkopen aan andere overheden zijn op dit moment niet voorhanden.

Belangrijke ontwikkelingen en financiële risico's

Enexis heeft in 2017 haar strategisch plan herijkt. De energietransitie gaat versnellen, gedreven door technologie, internationale klimaatafspraken en een groeiend maatschappelijk bewustzijn. Enexis richt de strategische koers op het realiseren van een duurzame energievoorziening. Dit gebeurt door state of the art dienstverlening en netwerken, en door regie te nemen in innovatieve oplossingen. Dit om de energietransitie te versnellen en excellent netwerkbeheer uit te voeren.
Enexis is financieel gezond. De creditratings van Standard & Poor's (S&P) rating A+ (Stable outlook) en Moody's Aa3 (stable outlook) zijn in 2017 ongewijzigd. Gedurende de nieuwe reguleringsperiode (2017-2021) daalt het gereguleerde rendement langzaam van 4,0% naar 3,0%. Het strategische plan kan worden gerealiseerd binnen dit financiële kader. Daarnaast wordt fors geïnvesteerd in een duurzame energievoorziening. De waardes van de financiële ratio's ontwikkelen zich zodanig dat ze binnen de grenswaarden van minimaal een A credit rating blijven. Het dividend bedraagt over de planperiode maximaal 50% van de netto winst, met een streefwaarde van minimaal € 100 miljoen per jaar. Dit percentage wordt verlaagd als deze uitkering ertoe leidt dat het bedrijf binnen vijf jaar haar A rating profiel kan verliezen.

Flight Forum Beheer B.V. (taakveld 3.2)

Doelstelling en inzicht bijdrage aan taakveld

Zie Flight Forum C.V.

Belangrijke ontwikkelingen en financiële risico's

Zie Flight Forum C.V.

Flight Forum C.V.  (taakveld 3.2)

Doelstelling en inzicht bijdrage aan taakveld

Dit betreft een samenwerkingsverband met Schiphol Real Estate voor de ontwikkeling van een innovatief en kwalitatief hoogstaand businesspark nabij Eindhoven Airport. De ontwikkeling van dit terrein versterkt de economie van Eindhoven. Het versterkt het vestigingsklimaat, het zorgt voor nieuwe bedrijvigheid en uitbreiding van bestaande bedrijvigheid en dit bevordert weer een toename van werkgelegenheid.

Belangrijke ontwikkelingen en financiële risico's

Door de economische crisis is er lange tijd geen grond verkocht op Flight Forum. Omdat de economie de laatste jaren flink is aangetrokken, zit de belangstelling voor deze werklocatie momenteel in de lift. Daardoor neemt op de eerste plaats de leegstand in bestaande gebouwen af. Daarnaast is er inmiddels concrete belangstelling voor de aankoop van grond, in eerste aanleg op de bedrijvenclusters. Ook de belangstelling voor nieuwbouwkavels op het kantorencluster neemt toe. Er is op dit moment echter nog geen zicht op dat dit binnen afzienbare termijn zal leiden tot een daadwerkelijke verkoop van kantoorkavels. In 2018 is gewerkt aan de totstandkoming van een Masterplan Flight Forum dat een reeks projecten bevat die de aantrekkelijkheid van deze locatie moeten vergroten. Na de definitieve vaststelling van dit plan wordt in 2019 een start gemaakt met de uitvoering van een nog te selecteren aantal deelprojecten. Daarbij is de ambitie van Flight Forum hoog.  De forse investeringen die nodig zijn kunnen worden bekostigd uit de geprognosticeerde exploitatie overschot/winst. Hierbij geldt dus dat de kosten voor de baten uit gaan. De investeringen moeten uiteindelijk positief bijdragen aan de verkoop van de resterende kavels. Besluit over deze investeringen dient te worden genomen in de aandeelhoudersvergadering. De aanwezige budgetten van Flight Forum CV zijn voor het realiseren van de transitie nu niet toereikend. Hierdoor is een onderzoek naar aanvullende financieringsbronnen noodzakelijk. Daarbij wordt onder andere gedacht aan het verkrijgen van subsidie, bijdragen van stakeholders/beperken opname exploitatie overschot en rendement door beleggingen.

ICT-coöperatie Beware (taakveld 0.4)

Doelstelling en inzicht bijdrage aan taakveld

De werkwijze van de Coöperatie verbindt beide pijlers: het leidt tot standaardisering van de infologische en technische kern en het biedt een innovatief alternatief voor de huidige situatie, waarin de markt wordt gedomineerd door een beperkt aantal spelers, waarbij gemeenten voor de ontwikkeling van hun dienstverlening gebonden zijn aan de “huisleverancier”. Hiermee draagt de verbonden partij bij aan de effectiviteit en efficiency van de organisatie.

Belangrijke ontwikkelingen en financiële risico's

Kruispuntoverleg zes coöperaties in samenwerking met VNG om het programma Samen Organiseren mede te realiseren.
Verdere vulling van de Producten en Dienstencatalogus.
Er zijn nog investeringen nodig voor de doorontwikkeling.

Muziekgebouw N.V. (taakveld 5.3)

Doelstelling en inzicht bijdrage aan taakveld

De exploitatie, zowel artistiek als commercieel, van het Muziekgebouw en het verzorgen van een pluriform muziekaanbod voor alle geledingen van de bevolking en met een hoge mate van toegankelijkheid voor alle geledingen van de bevolking.

Belangrijke ontwikkelingen en financiële risico's

Het Muziekgebouw Eindhoven (MGE) heeft sinds 2010 een niet-sluitende exploitatie. In de afgelopen jaren zijn diverse scenario’s onderzocht en strategieën ontwikkeld om dit vraagstuk op te lossen. Dit heeft tot nu toe nog niet tot een definitieve oplossing geleid en blijft bestuurlijke aandacht vragen in nauwe overleg en samenwerking met directie en raad van commissarissen van het Muziekgebouw. Inmiddels is in overleg met de Raad van Commissarissen financiële deskundigheid toegevoegd aan de directie van het Muziekgebouw, met de opdracht te komen tot een sluitende begroting vanaf 2019.

Park Strijp Beheer B.V.  (taakveld 8.3)

Doelstelling en inzicht bijdrage aan taakveld

Zie Park Strijp C.V.

Belangrijke ontwikkelingen en financiële risico's

zie Park Strijp C.V.

Park Strijp C.V.  (taakveld 8.3)

Doelstelling en inzicht bijdrage aan taakveld

Dit betreft een samenwerkingsverband met VolkerWessels voor ontwikkeling van het Masterplan Strijp S met de ambitie om een kwalitatief aantrekkelijk en bruisend hoogstedelijk gebied te maken voor nieuwe gebruikers; cultuuruitingen, innovaties, bedrijfjes, evenementen en bewoners. Primaire doelstelling van de gemeente is de kwaliteitsverbetering van het Plangebied, de wijk en de stad door de herontwikkeling van de huidige bedrijfsbestemming in wervende woon-, werk- en centrumfuncties zoals voorzien in het Masterplan.
De doelstelling van Park Strijp C.V. is een kostendekkende grondexploitatie tegen een beheersbaar risico ten behoeve van een vernieuwd stedelijk gebied met hoge dichtheid, hoge kwaliteit en hoge mate van functiemenging, met een zodanige flexibiliteit in plan en programma dat ingespeeld kan worden op marktontwikkelingen met een wervend hoogstedelijk milieu, met ruimte voor een maximale ‘woon- resp. werk-ladder’, en van hoogwaardige kwaliteit.

Belangrijke ontwikkelingen en financiële risico's

Strijp-S heeft (zonder grote financiële effecten) de periode van brede recessie juist positief kunnen gebruiken om inhoudelijke meerwaarde te creëren. Een grote voortgang qua realisatie is gaande, waarbij binnen gezonde financiële kaders en verwachtingswaarden kan worden geopereerd.

Parktheater Eindhoven N.V. (taakveld 5.3)

Doelstelling en inzicht bijdrage aan taakveld

De exploitatie, zowel artistiek als commercieel, van het Parktheater te Eindhoven. Het verzorgen van een pluriform theateraanbod voor alle geledingen van de bevolking en met een hoge mate van toegankelijkheid voor alle geledingen van de bevolking.

Belangrijke ontwikkelingen en financiële risico's

Het Parktheater ontvangt een vierjarige subsidie (2017-2020) in het kader van de Basisinfrastructuur (BIS) regeling via de stichting Cultuur Eindhoven (SCE). Bij de toekenning van de BIS-subsidies is de subsidie voor enkele instellingen, waarvan SCE heeft ingeschat dat deze het kunnen dragen, waaronder het Parktheater, gekort met de zogenaamde solidariteitskorting. Deze solidariteitskorting draagt bij aan het flexibiliseren van het cultuurbudget om nieuwe aanbieders en/of nieuwe activiteiten in Eindhoven mogelijk te maken (met name middels de Plus-regeling), wat de pluriformiteit van het kunst en cultuur aanbod ten goede komt. Het Parktheater heeft ook aanvragen gedaan in het kader van deze Plusregeling.
Met de oprichting van stichting SCE heeft de gemeente de uitvoering van haar kunst- en cultuurbeleid verzelfstandigd. Hiermee is een van de rollen die de gemeente had, namelijk subsidieverstrekker, verdwenen. Nu is er sprake van 2 rollen te weten verhuurder en eigenaar/aandeelhouder in de vennootschap. Voor het laatste geldt dat indertijd bij de oprichting van de NV vanwege het publieke belang gekozen is voor de deelneming. Heroverweging op dit punt zou kunnen plaatsvinden.

Twice Eindhoven B.V. (taakveld 3.1)

Doelstelling en inzicht bijdrage aan taakveld

Twice stimuleert de totstandkoming en ontwikkeling van jonge, innovatieve technologie-ondernemingen door het bieden van hoogwaardige technologische voorzieningen in vier thematische bedrijvencentra (Twinning 1999 - Bèta 2007 - Catalyst 2012 - Mµ 2013) die niet op commerciële gronden toegankelijk zijn voor ondernemingen.
Doel is om de ingestroomde bedrijven te doen uitstromen in het hightech ecosysteem van Brainport Eindhoven. Twice blijft daarmee uniek en daarmee van groot belang voor het Brainport-vestigingsklimaat. Instroom, uitbreiding en uitstroom zijn belangrijke parameters voor succes.

Belangrijke ontwikkelingen en financiële risico's

Twice heeft haar strategie herijkt voor de bestaande en nieuwe doelgroepen (start-ups, doorgroeiende ondernemingen) in het hightechecosysteem van Brainport Eindhoven met als uitgangspunt: “the preferred place for hightech scale-ups in the Netherlands”. De basis blijft daarbij het bieden van huisvesting.
De formule van Twice voorziet in het afdekken van aanloopverliezen voor bedrijvencentra (einde 2017 nog alleen voor Catalyst) uit het inmiddels aan Twice overgedragen eigen vermogen van de Stichting Twice Support (STS). De financiële buffer hiervan is per ultimo 2017 circa 0,4 miljoen. Twice zal deze financiële buffer enkel nog benutten voor Catalyst. Catalyst presteert redelijk conform begroting in 2018 en zal nog aanloopverliezen in 2018 kennen. Naar verwachting geeft Catalyst in  2019 een summier positief resultaat. Exploitatie 2018 van Twinning, Bèta en Mµ zijn conform begroting met een  positief resultaat.