Omschrijving

2018

raming 2019

raming 2020

raming 2021

raming 2022

1

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves

15.025

-5.267

2.512

5.327

2.923

+2

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

27.238

27.598

30.310

30.769

30.155

+3

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie

14.646

13.358

18.317

18.332

18.521

-4

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

92.046

147.936

45.153

25.817

15.391

+5

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4

0

0

0

0

0

+6

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:
Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa
(tegen verkoopprijs), voor zover niet op de exploitatie verantwoord

0

0

0

0

0

-7

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijpmaken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

0

0

0

0

0

+8

Baten bouwgrondexploitatie:
Baten voor zover transacties niet op de exploitatie verantwoord

0

0

0

0

0

-9

Lasten op de balanspost voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen

19.713

21.762

21.762

21.762

21.762

-10

Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van de bovengenoemde posten

0

0

0

0

0

+11

Verkoop van effecten:
a.    Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)
b.    Zo ja, wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op
  de exploitatie ?

Nee
-

Nee
-

Nee
-

Nee
-

Nee
-

Berekend EMU-saldo

-54.850

-134.009

-15.776

6.849

14.446