Programma's

Dit hoofdstuk bestaat uit de volgende programma's:

0. Bestuur en ondersteuning *

1. Veiligheid 

2. Verkeer, vervoer en waterstaat 

3. Economie 

4. Onderwijs 

5. Sport, cultuur en recreatie 

6. Sociaal domein 

7. Volksgezondheid en milieu 

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 

*  we presenteren dit programma als laatste omdat dit programma uit veel uiteenlopende taakvelden bestaat

In dit hoofdstuk staan:

Per programma:

Bij elk programma is de volgende informatie opgenomen:

-   Doelenboom waarin de samenhang tussen onze doelen, effectindicatoren, prestaties en prestatie-indicatoren is gevisualiseerd.

  • Uitleg welke taakvelden er onder dit programma vallen en een inhoudelijke toelichting.
  • BBV-indicatoren: de wettelijke verplichte set van indicatoren die geldt voor alle gemeenten. Voor de BBV-indicatoren maken we de vergelijking met gemeenten in Nederland en met gemeenten van 100.000 tot 300.000 inwoners. Op www.waarstaatjegemeente.nl kunnen ook andere vergelijkingen worden gemaakt.

Per taakveld:
Vervolgens lichten we de volgende onderwerpen per taakveld toe:

  • Wat willen we bereiken? De belangrijkste doelen en maatschappelijke effect(en) met bijbehorende effectindicatoren. Ook is een uitleg gegeven van de verbonden partijen die een bijdrage leveren aan ons taakveld (specifieke informatie staat in de paragraaf verbonden partijen).
  • Wat gaan we daarvoor doen? Toelichting van onze activiteiten, prestaties en speerpunten.
  • Wat mag het kosten? We presenteren voor de exploitatie de meerjarige lasten, baten en het saldo (+ = meer lasten dan baten). De belangrijkste financiële ontwikkelingen zijn nader toegelicht, met name de vergelijking tussen 2019 en (primaire) begroting 2018. Ook presenteren we de bruto investeringsopgaven, deze zijn toegelicht in het Meerjarenplan Stedelijk. Voor investeringen in maatschappelijk nut werden in 2018 de lasten en baten in één keer genomen. Vanaf 2019 worden deze geactiveerd. Dit leidt tot jaarlijkse kapitaallasten (rente en afschrijvingen) die zijn gespreid  over de levensduur van de investering (bijv. 40 jaar).

Voor onze eigen indicatoren is een separate informatieset met achtergrondinformatie beschikbaar. Dit betreft informatie met een nadere inhoudelijke toelichting, de motivatie van de keuze voor deze indicator, bron, toelichting begrote waarde en stakeholders.

Herijking indicatoren
In deze begroting zijn verbeteringen aangebracht in de indicatoren. Om de kwaliteit en samenhang verder te verbeteren wordt in het najaar 2018, mede naar aanleiding van de bevindingen van de Raadswerkgroep Analyse Begroting en Verantwoording, een gemeentebrede herijking afgerond.