Inleiding

Dit programma omvat de taakvelden 7.1 Volksgezondheid, 7.2 Riool, 7.3 Afval, 7.4 Milieubeheer en 7.5 Begraafplaatsen en crematoria.

De opgave is Eindhoven duurzaam en gezond door te ontwikkelen, als aantrekkelijke centrumstad binnen de Brainport/Mainport ambities en -regio. Dit betekent dat we de verdichtingsopgave van de stad uitwerken, zodat de kwaliteit van leven groter wordt. Ook het op peil houden van de volksgezondheid van de stad is hiervoor  essentieel. Dat vraagt van de stad om de gezondheid van de inwoners te bewaken, te beschermen en te bevorderen. Daartoe maken we de stad klimaatneutraal en klimaatadaptief (voorkomen van wateroverlast, droogte en hittestress), verkleinen we de cumulatieve milieu-gezondheidslast, maken we de openbare leefruimte aantrekkelijker en verkleinen we het beslag dat de auto op de openbare ruimte doet ten gunste van leefruimte voor inwoners/bezoekers.

De fysieke kwaliteit van de leefomgeving wordt in sterke mate bepaald door milieu-emissies (geluid, lucht, straling) van werken, vervoer en wonen. De milieubelasting heeft negatieve impact op gezondheid van inwoners. De grootste impact wordt veroorzaakt door wegverkeer. In de stad is op een aantal plekken, met name langs de tangenten, De Ring en het centrum sprake van cumulatie van milieu- en gezondheidseffecten. We sturen aan op 'schonere' auto’s en een verandering van het gebruik van auto's naar lopen, fietsen en HOV (modal split). Door bij ruimtelijke verdichting aan de voorkant van voorgenomen ontwikkelingen te bezien hoe de bereikbaarheid op een andere manier in lijn met voornoemde visie kan worden gerealiseerd, kan de milieu- en gezondheidsbelasting afnemen.

In het kader van volksgezondheid en milieu zijn ook de thema’s afval en water relevant. Om van huishoudelijk afval nieuwe grondstoffen te kunnen maken, is het van belang dat deze goed gescheiden worden aangeboden. Goede scheiding maakt dat de materialen als nieuwe grondstoffen brede toepassing kunnen krijgen in nieuwe producten. Dit draagt bij aan duurzame ontwikkeling (beperken CO2, minder grondstoffen onttrekken uit de aarde, nieuwe economie/werkgelegenheid).
Volgens de wetgeving heeft de gemeente drie zorgplichten voor Water, de zogenaamde gemeentelijke watertaken:
- zorgplicht voor de inzameling en transport van stedelijk afvalwater
- zorgplicht voor afvloeiend hemelwater
- zorgplicht voor het (onder voorwaarden) in openbaar gemeentelijk gebied treffen van maatregelen tegen grondwateroverlast
Onder de naam rioolheffing heft de gemeente een belasting ter bestrijding van de kosten die verbonden zijn aan de uitvoering van deze watertaken. Het Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) is het (technisch en financieel) kader bij de uitvoering van deze watertaken en de basis voor het afleggen van verantwoording. Door invulling te geven aan deze watertaken houden we droge voeten, beschermen we het milieu en leveren we een bijdrage aan een betere leefomgeving.