Wat willen we bereiken?

Optimale riolering
Een optimale riolering voert al het afvalwater af naar de rioolwaterzuivering (rwzi) en beperkt, op een doelmatige wijze, wateroverlast en/of verstoring van de oppervlaktewaterkwaliteit door lozingen uit het rioolstelsel.

Geen wateroverlast en/of verstoring van het oppervlakte-waterkwaliteit
We streven naar een gezonde en water & klimaat robuuste(re) stad. Bij de inrichting van de openbare ruimte hanteren we richtlijnen voor de aanleg van regenwaterberging om wateroverlast of verstoring van oppervlaktewaterkwaliteit door lozingen te beperken.

Goede waterkwaliteit
De oppervlaktewaterkwaliteit is goed als deze voldoet aan de Europese Kaderrichtlijn Water en past bij de (gebruiks)functie van het betreffende oppervlaktewater en de omgeving daarvan.

Effectindicatoren

Realisatie

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

2020

2021

2022

% inwoners tevreden over de afvoer van het regenwater als het flink heeft geregend

78%

≥ 70%

≥ 70%

≥ 70%

≥ 70%

≥ 70%

% inwoners tevreden over de bewaking van de kwaliteit van het ‘openbare water’

88%

≥ 80%

≥ 80%

≥ 80%

≥ 80%

≥ 80%

% inwoners tevreden over de inrichting van de openbare ruimte met water

90%

≥ 80%

≥ 80%

≥ 80%

≥ 80%

≥ 80%