Voor vastgoed richten we ons in 2019 op een drietal speerpunten:

Speerpunt: Verduurzaming

Een trend waar de gemeente Eindhoven niet omheen kan en niet omheen wil is verduurzaming. In 2016 heeft de gemeenteraad de ‘Klimaatverordening 040’ aangenomen als ambitie op weg naar een duurzame stad. Zo bereiden we een structurele samenwerking op het gebied van verduurzaming voor met lokale woningcorporaties. Ook hebben we de ambitie om als gemeentelijke organisatie in 2025 volledig duurzaam te zijn. Daaronder vallen ook onze eigen panden. Het eerste wapenfeit hierbij was het programma Slim Verduurzamen Gemeentelijke Gebouwen (SVGG), waarbij zeven dienstgebouwen worden verduurzaamd. Hier ging een omvangrijk en innovatief onderzoeks- en aanbestedingstraject aan vooraf. Het gevolg is een vernieuwend samenwerkingstraject met een consortium van marktpartijen. De renovatie van het Stadhuis en de Stadhuistoren zijn onder SVGG al in uitvoering genomen. De vervolgstap heet Slim Verduurzamen Maatschappelijk Vastgoed. We willen in de periode 2019-2025 komen tot verduurzaming van een kernportefeuille van ruim 125 gemeentelijke panden, waarbij we starten met ‘quick wins’ en wettelijk verplichte maatregelen. Niet alleen zal dit een CO2-reductie voor Eindhoven opleveren, maar vooral ook een vliegwiel creëren, waar andere partijen op kunnen aanhaken.

Speerpunt: Slim vastgoed voor geluk
Met haar eigen vastgoedportefeuille heeft de gemeente middelen in handen om bij te dragen aan diverse gemeentelijke beleidsdoelstellingen, bijvoorbeeld op het gebied van sport, welzijn en cultuur. Die doelstellingen zijn er uiteindelijk om bij te dragen aan het geluk van de Eindhovenaren.
De gemeentelijke vastgoedorganisatie is zich verder aan het ontwikkelen richting de functie van ‘matchmaker’: een proactieve koppelaar tussen vraag en aanbod. Ons streven is dat de gemeentelijke panden een echte katalysator zijn voor menselijke activiteiten, ontmoeting en contact.
Daartoe willen we meer inzicht krijgen in de gewenste en feitelijke prestaties van ons vastgoed, zowel in financiële als maatschappelijke zin. Dat inzicht maakt mogelijk dat er beter strategisch gestuurd gaat worden. De inzet van big data en slimme technologie kan daarbij een belangrijke bijdrage leveren, doordat diepgaande analyses steeds beter mogelijk zijn. Als we weten ‘wat er leeft in de stad’ kunnen we de positieve maatschappelijke impact van het vastgoed aanmerkelijk vergroten. Anders gezegd: onze investeringen in maatschappelijke voorzieningen worden beter besteed, doordat ons aanbod beter gaat aansluiten op de behoeften in de stad.

Speerpunt: Transparantie
De vastgoedorganisatie heeft en houdt de basis op orde ten behoeve van een efficiënt en effectief vastgoedbeheer en vastgoedbeleid. Door jaarlijks een Meerjaren Perspectief Vastgoed (MPV) te gaan uitbrengen kunnen we transparanter worden in onze portefeuillesturing, waarbij het vastgoed faciliterend is voor de inhoudelijke beleidsdomeinen. Nog nadrukkelijker zal dus de input van de beleidsdomeinen gebruikt gaan worden bij de portefeuillesturing.
Om echt transparant te kunnen zijn bij de inzet van vastgoedmiddelen, is het wenselijk om te gaan werken met vorm van een kostprijsdekkende huur, waarbij er vele varianten bestaan en waarbij per beleidsdomein de meest passende oplossing kan worden gezocht. Dit bevindt zich nog in de ambtelijke voorbereiding en zal in de loop van 2019 nader vorm kunnen gaan krijgen.