De kapitaalgoederen waar wij het hier over hebben zijn onder andere wegen, openbaar groen, riolering en gebouwen. Veel meldingen van burgers hebben betrekking op onderhoud van kapitaalgoederen. De burger spreekt de gemeente aan op loszittende stoeptegels, gaten in de weg, slecht onderhouden schoolgebouwen e.d. Deze paragraaf geeft een dwarsdoorsnede van de begroting in de mate van onderhoud en de financiële lasten. Deze openbare ruimte bestaat uit wegen, openbare verlichting, civieltechnische kunstwerken, groen en water (inclusief riolering).

Onderhouden van kapitaalgoederen waarborgt de continuïteit van de voorzieningen en is onder te verdelen in:

  • Cyclisch jaarlijks onderhoud: betreft dagelijks of cosmetisch onderhoud, zoals papierprikken, onkruidbestrijding, straatvegen, maaien, snoeien, speeltoestellen vervangen, kolken reinigen, rioolgemalen reinigen en periodiek reinigen en onderhouden van oppervlaktewater;
  • Curatief onderhoud: naar aanleiding van meldingen. De drie O’s: onvoorzien, onvermijdbaar, onuitstelbaar, zijn hier van toepassing. Noodzakelijk voor permanente gebruikskwaliteit van Openbare Ruimte, rioolsysteem, oppervlaktewatersysteem en oplossen van bijvoorbeeld plagen in het groen;
  • Groot onderhoud zoals renovatie beplantingen en bomen, opnieuw bestraten en asfaltrenovaties.