LASTEN   (x € 1.000)

 personeels-
lasten

 kapitaallasten

 goederen
en diensten

 subsidies en overdrachten

 verrekening overhead en apparaatskosten

 overig

Reserves en voorzieningen

Totaal lasten

0. Bestuur en ondersteuning

0.1 Bestuur

7.640

200

3.657

3.823

600

855

16.775

0.2 Burgerzaken

4.448

182

1.325

953

384

7.292

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

968

156

301

288

11

48

1.772

0.4 Overhead

52.449

7.997

27.460

-12.892

1.138

76.152

0.5 Treasury

2.790

354

113

-1.863

1.394

0.61 OZB woningen

813

68

109

990

0.62 OZB niet-woningen

544

45

110

699

0.63 Parkeerbelasting

358

30

30

418

0.64 Belastingen overig

485

85

619

109

1.298

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

110

110

0.8 Overige baten en lasten

-1.125

164

443

-4.874

-5.392

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

-

0.10 Mutaties reserves

17.971

17.971

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

-

1. Veiligheid

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

92

147

108

14.150

69

14.566

1.2 Openbare orde en veiligheid

10.052

211

2.904

546

63

49

13.825

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

2.1 Verkeer en vervoer

5.333

2.475

28.783

98

242

155

37.086

2.2 Parkeren

461

1.172

2.228

30

1

3.892

2.3 Recreatieve havens

-

2.4 Economische havens en waterwegen

144

126

21

291

2.5 Openbaar vervoer

58

2.120

301

33

2.512

3. Economie

3.1 Economische ontwikkeling

1.132

4

782

202

6

2.126

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

85

-404

3.646

382

2.227

99

6.035

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

517

56

535

877

17

38

2.040

3.4 Economische promotie

756

1.125

2.483

370

4.734

4. Onderwijs

4.1 Openbaar basisonderwijs

-

4.2 Onderwijshuisvesting

521

9.099

8.639

43

883

19.185

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

1.194

6.888

5.397

202

13.681

5. Sport, cultuur en recreatie

5.1 Sportbeleid en activering

2.018

133

245

47

2.443

5.2 Sportaccommodaties

9.179

5.266

6.063

418

168

1.177

22.271

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

968

3.349

3.278

22.313

73

623

30.604

5.4 Musea

3.229

333

2.418

4

222

6.206

5.5 Cultureel erfgoed

76

32

533

233

509

1.383

5.6 Media

407

2

409

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

2.611

764

10.077

160

229

159

14.000

6. Sociaal domein

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

6.454

496

4.340

18.251

725

194

30.460

6.2 Wijkteams

2.941

121

31.122

34.184

6.3 Inkomensregelingen

4.278

1

186

122.006

1.003

127.474

6.4 Begeleide participatie

3.083

58

33.079

86

36.306

6.5 Arbeidsparticipatie

5.601

2.250

8.627

95

166

16.739

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

3.750

115

4.491

88

8.444

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

1.194

465

47.472

88

49.219

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

1.194

540

43.447

-11

45.170

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

1.113

83

1.551

54.919

23

8

57.697

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

1.089

21

7.494

-38

8.566

7. Volksgezondheid en milieu

7.1 Volksgezondheid

4.235

3.590

81

7.906

7.2 Riolering

1.369

2.248

4.621

2

1.846

7.748

17.834

7.3 Afval

489

120

14.703

105

5.126

20.543

7.4 Milieubeheer

1.966

685

7.141

88

48

331

260

10.519

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

24

651

75

750

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

8.1 Ruimtelijke ordening

5.890

234

7.603

61

2

1.123

14.913

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

948

5.232

29.848

79

17.834

53.941

8.3 Wonen en bouwen

18.578

740

3.835

5.968

194

220

29.535

Totaal

165.924

42.796

196.693

426.954

-

23.272

31.329

886.968

BATEN   X (x € 1.000)

 uitkering uit gemeente- fonds

 overige rijks- bijdragen

 belastingen en heffingen

 goederen en diensten

 overige overdrachten

 renten en dividenden

overige verreke-
ningen

 Onttrek- kingen reserves

Totaal baten

0. Bestuur en ondersteuning

0.1 Bestuur

216

198

414

0.2 Burgerzaken

476

2.823

274

3.573

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

398

398

0.4 Overhead

1.375

200

1.575

0.5 Treasury

3.710

2

3.712

0.61 OZB woningen

34.046

34.046

0.62 OZB niet-woningen

37.989

37.989

0.63 Parkeerbelasting

14.823

14.823

0.64 Belastingen overig

2.027

490

10

2.527

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

462.799

462.799

0.8 Overige baten en lasten

35

-412

528

151

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

-

0.10 Mutaties reserves

23.238

23.238

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

-

1. Veiligheid

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

534

534

1.2 Openbare orde en veiligheid

426

751

1.177

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

2.1 Verkeer en vervoer

229

439

1.939

1.681

4.288

2.2 Parkeren

114

1.532

1.646

2.3 Recreatieve havens

-

2.4 Economische havens en waterwegen

57

60

21

138

2.5 Openbaar vervoer

12

12

3. Economie

3.1 Economische ontwikkeling

345

345

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

66

5.302

1.313

6.681

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

1.520

80

520

50

2.170

3.4 Economische promotie

2.342

1.485

3.827

4. Onderwijs

4.1 Openbaar basisonderwijs

-

4.2 Onderwijshuisvesting

2.912

200

46

3.158

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

3.690

173

3.863

5. Sport, cultuur en recreatie

5.1 Sportbeleid en activering

274

274

5.2 Sportaccommodaties

9.417

160

9.577

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

3.534

175

3.709

5.4 Musea

1.143

59

1.202

5.5 Cultureel erfgoed

421

421

5.6 Media

-

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

7

209

458

674

6. Sociaal domein

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

1.577

19

1.596

6.2 Wijkteams

35

35

6.3 Inkomensregelingen

112.252

23

2.372

114.647

6.4 Begeleide participatie

-

6.5 Arbeidsparticipatie

200

200

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

537

1.544

2.081

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

474

474

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

202

2.411

13

2.626

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

437

437

7. Volksgezondheid en milieu

7.1 Volksgezondheid

-

7.2 Riolering

238

17.764

583

18.585

7.3 Afval

21.442

10

538

21.990

7.4 Milieubeheer

3.193

2.647

200

6.040

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

635

635

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

8.1 Ruimtelijke ordening

33

10.098

275

-6.369

4.037

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

218

51.480

2.887

54.585

8.3 Wonen en bouwen

5.796

4.002

51

70

20.140

30.059

Totaal

462.799

121.108

142.321

103.914

7.542

4.558

21.488

23.238

886.968