INCIDENTELE POSTEN

baten/ lasten

2019

2020

2021

2022

0. Bestuur en ondersteuning

afroming stelpost 'route 2014'

lasten

 -81

 -

 -

 -

PI-systeem/salarissysteem

lasten

 -50

 -

 -

 -

ambtelijke huisvesting

lasten

900

 -

 -

 -

taakstelling ambtelijke huisvesting

lasten

 1.294

324

 -

 -

verhuisbewegingen gemeentelijke organisatie

lasten

300

 -

 -

 -

rechtmatigheid inkoop

lasten

160

 -

 -

 -

asbestsanering stadhuis laagbouw

lasten

900

 -

 -

 -

inkomsten i.k.v. WAZO/UWV

baten

 -200

 -

 -

 -

vervangen personeelsinformatiesysteem

lasten

180

 -

 -

 -

bijstelling inhuur klantencontacten en communicatie

lasten

524

 -

 -

 -

bijstelling inhuur klantencontacten/comm.; bijdr. derden

baten

 -524

 -

 -

 -

actualisatie inhuur personeel Burgerzaken

lasten

200

 -

 -

 -

SVGG; huur Stadskantoor

lasten

 2.578

644

 -

 -

modernisering arbeidsvoorwaarden

lasten

 -250

 -

 -

 -

mutaties bestemmingsreserves:

afroming stelpost 'route 2014'/PI-systeem

lasten

131

 -

 -

 -

circulaires gemeentefonds/creatieve industrie

baten

 -100

 -100

 -

 -

versterken vestigingsklimaat

baten

 -100

 -100

 -

 -

vrijval claim egalisatie resultaat Grondbedrijf

baten

 -

 -

 -

 -

reserve onderwijshuisvesting

lasten

 3.700

 -

 -

 -

vrijval reserve frictiekosten VRBZO

baten

-4.455

 -

 -

 -

project 'ons buurthuis bruist'

baten

 -291

 -

 -

 -

project 'buurtsportcoaches 2017-2020'

baten

 -252

 -252

 -

 -

technologie-educatie

baten

 -325

 -

 -

 -

project 'Samenwerking Rwanda - Eindhoven'

baten

 -75

 -75

 -

 -

ambtelijke huisvesting

baten

 -900

 -

 -

 -

programma 'Graag gedaan'

baten

 -55

 -

 -

 -

acties minimabeleid

baten

 -32

 -

 -

 -

Holland Expat Center South

baten

 -35

 -

 -

 -

programmaplan Migratie

baten

-1.242

 -

 -

 -

gebiedsgerichte aanpak

baten

 -300

 -

 -

 -

modernisering arbeidsvoorwaarden

lasten

250

 -

 -

 -

actualisatie inhuur burgerzaken

baten

 -200

 -

 -

 -

meerjarenplan stedelijk

lasten

 1.000

 1.000

 -

 -

verrekening tussen reserves

lasten

689

410

 -

 -

verrekening tussen reserves

baten

 -689

 -410

 -

 -

mutaties algemene reserve:

mutatie weerstandsvermogen

lasten

 2.930

229

 2.125

218

 1. Veiligheid

actiecentrum ondermijning

lasten

108

103

 -

 -

actiecentrum ondermijning; middelen van derden

baten

 -107

 -102

 -

 -

 3. Economie

pilot programma 'creatieve industrie

lasten

202

202

 -

 -

buurtsportcoaches 2017-2020

lasten

252

252

 -

 -

Holland Expat Center South

lasten

35

 -

 -

 -

gecalculeerd projectresultaat grondbedrijf

baten

-1.313

 -

 -

 -

 4. Onderwijs

techologie educatie

lasten

333

 -

 -

 -

 5. Sport, cultuur en recreatie

uitvoeringsprogramma sport

lasten

243

253

 -

 -

vroegtijdig school verlaten; regulier programma

lasten

751

751

 -

 -

vroegtijdig school verlaten; regulier pr.; middelen rijk

baten

 -743

 -743

 -

 -

impuls exploitatie sport

lasten

 1.300

 -

 -

 -

6. Sociaal Domein

project 'ons buurthuis bruist'

lasten

291

 -

 -

 -

project 'Samenwerking Rwanda - Eindhoven'

lasten

76

76

 -

 -

programma 'Graag gedaan'

lasten

442

37

1

 -

acties minimabeleid

lasten

32

 -

 -

 -

programmaplan Migratie

lasten

 1.251

 -

 -

 -

 7. Volksgezondheid en milieu

baggerplan

lasten

230

 -

 -

 -

gemeenschappelijke regeling CURE; vrijval voorziening

baten

 -795

 -

 -

 -

natuur- en duurzaamheidseducatie

lasten

35

 -

 -

 -

regionaal zonnepanelenproject

lasten

287

52

 -

 -

regionaal zonnepanelenproject; bijdragen derden

baten

 -284

 -52

 -

 -

 8.  Volkshuisv., ruimtelijke ordening en stedelijke vern.

invoering omgevingswet

lasten

820

800

500

 -

verduurzamen maatschappelijk vastgoed

lasten

700

700

 -

 -

gebiedsgerichte aanpak

lasten

303

 -

 -

 -

boekwinst verkoop panden

baten

-1.000

-1.750

 -750

 -

gecalculeerd projectresultaat grondbedrijf

baten

-2.985

 -

 -

 -

Totaal incidentele baten

baten

-16.313

-3.174

 -750

 -

Totaal incidentele lasten

lasten

 22.357

 5.423

 2.626

218

Saldo incidentele baten en lasten (+ = lasten)

lasten

 6.044

 2.249

 1.876

218

STRUCTURELE MUTATIES RESERVES

baten/
lasten

2019

2020

2021

2022

0.   Bestuur en ondersteuning

Onttrekkingen aan:

reserve aankoop kunstvoorwerpen

baten

-232

-232

-232

-232

reserve burgerzaken

baten

-307

-307

-307

-307

reserve duurzaamheidsfonds SVGG

baten

-201

-250

-62

-45

aan reserve financieringsfonds MIP

baten

-3.784

-4.134

-4.064

-3.957

reserve huisvesting onderwijs

baten

-753

-528

-495

-495

reserve internationale school

baten

-841

-841

-797

-797

reserve maatschappelijk nut projecten i.o

baten

-7.610

-1.221

-166

-77

reserve tentoonstellingen Van Abbemuseum

baten

-350

-350

-350

-350

reserve volkshuisvesting

baten

-25

-25

-25

-25

reserve wko's

baten

-5

-5

-5

-5

saldireserve specifiek

baten

-79

-88

-183

-26

-14.187

-7.981

-6.686

-6.316

Toevoegingen aan:

reserve aankoop kunstvoorwerpen

lasten

232

232

232

232

reserve biomassacentrale Meerhoven

lasten

259

334

459

456

reserve bodemsanering

lasten

332

332

332

332

reserve burgerzaken

lasten

447

447

447

447

reserve buurtsportcoaches

lasten

16

16

16

16

reserve duurzaamheidsfonds SVGG

lasten

65

16

303

303

reserve financieringsfonds MIP

lasten

3.232

4.232

6.425

6.092

reserve internationale school

lasten

398

398

398

398

reserve kredietrisico's gar. geldleningen

lasten

35

35

35

35

reserve maatschappelijk nut projecten/(i.o.)

lasten

3.124

2.619

111

111

reserve opkomst verkiezingen

lasten

11

11

11

11

reserve tentoonstellingen Van Abbemuseum

lasten

350

350

350

350

reserve voorbereidingskrediet investeringen

lasten

425

425

425

425

reserve wko's

lasten

15

14

14

15

risicoreserve PSV

lasten

330

330

330

330

9.271

9.791

9.888

9.553

Totaal onttrekkingen

baten

-14.187

-7.981

-6.686

-6.316

Totaal toevoegingen

lasten

9.271

9.791

9.888

9.553

Saldo

saldo

-4.916

1.810

3.202

3.237

Structureel begrotingssaldo

Structureel begrotingssaldo

2019

2022

 Lasten

 Baten

 Saldo

 Lasten

 Baten

 Saldo

P0 Bestuur en Ondersteuning                                                

(TV0.1- 0.2- 0.3- 0.63- 0.64- 0.8) 1

20,6

19,8

0,8

19,3

18,5

0,8

P1 Veiligheid

28,4

1,7

26,7

28,3

1,6

26,7

P2 Verkeer, vervoer en waterstaat

43,8

6,1

37,7

41,4

5,4

36,0

P3 Economie

14,9

13,0

1,9

17,7

13,4

4,3

P4 Onderwijs

32,9

7,0

25,9

32,7

6,0

26,7

P5 Sport, cultuur en recreatie

77,3

15,9

61,4

78,8

16,3

62,5

P6 Sociaal Domein

414,3

122,1

292,2

415,1

130,4

284,7

P7 Volksgezondheid en milieu

57,5

47,3

10,2

60,4

50,4

10,0

P8 Volkshuisvesting, r.o. en stedelijke vernieuwing

98,4

88,7

9,7

72,7

63,6

9,1

Totaal van de programma's

788,1

321,6

466,5

766,4

305,6

460,8

Algemene dekkingsmiddelen

(TV0.5- 0.61 -0.62- 0.64- 0.7- 0.11) 2

4,5

540,6

-536,1

5,0

534,0

-529,0

Overhead (TV0.4)

76,2

1,6

74,6

66,3

1,3

65,0

Vennootschapsbelasting (TV0.9)

-

-

-

-

-

-

Onvoorzien (TV0.8)

0,2

-

0,2

0,2

-

0,2

Mutaties reserves (TV0.10)

18,0

23,2

-5,2

9,8

6,8

3,0

Geraamd resultaat

887,0

887,0

-0,0

847,7

847,7

0,0

Incidentele baten en lasten

6,0

0,2

Structureel begrotingssaldo

6,0

0,2

1 TV0.8: excl. onvoorzien
2 TV0.64 excl. aanmaningen/dwangbevelen