De lokale heffingen zijn een integraal onderdeel van het gemeentelijk beleid. Ze raken de burgers, bedrijven en instellingen heel direct in hun portemonnee. Gemeentelijke heffingen staan dan ook sterk in de publieke en politieke belangstelling. In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de voorgestane wijzigingen met betrekking tot de gemeentelijke heffingen die van invloed zijn op de begroting 2019.

Geraamde inkomsten (x € 1.000)

Begroting 2018

Begroting 2019

Kosten-
dekkendheid

Onroerende-zaakbelastingen

57.956

72.035

Precariobelasting

959

1.039

Hondenbelasting

1.029

988

Toeristenbelasting

2.057

2.342

Standplaatsgeld autobusdiensten

12

12

Reclamebelasting/BIZ-heffingen

860

860

Parkeerbelastingen

13.553

14.823

Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten

*

21.013

21.442

100,0%

Rioolheffing

*

17.431

17.764

100,0%

Begraafplaatsrechten

*

701

635

99,7%

Kanaalrechten

*

68

57

41,9%

Marktgeld

*

622

633

84,9%

Leges

*

10.912

9.691

87,6%

Totaal

127.173

142.321

*    Voor deze heffingen is hieronder een kostenonderbouwing opgesteld waaruit blijkt dat de geraamde baten niet hoger zijn dan de geraamde lasten: dus hoogstens kostendekkend. Dit geldt ook voor de naheffingsaanslagen parkeerbelastingen (kostendekking: 77%).

Toelichting

  • Conform het coalitieakkoord 2018-2022 wordt voorgesteld de gemiddelde woonlasten vast te stellen zoals het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) deze jaarlijks berekent. Dit betekent dat wordt uitgegaan van de totale woonlasten van een meerpersoonshuishouden, bestaande uit drie personen, met een eigen woning en een gemiddelde WOZ-waarde. Voor deze situatie bedragen volgens het COELO in 2018 de gemiddelde woonlasten € 677. Voor 2019 wordt dit niveau in Eindhoven overgenomen.
  • De opbrengst van de onroerende-zaakbelastingen is begroot op het bovengenoemde bedrag. Voor de tarieven van de onroerende-zaakbelastingen is de jaarlijkse herwaardering als gevolg van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) van belang. De uitkomsten hiervan zijn mede bepalend voor de tarieven onroerende-zaakbelastingen voor 2019. De nu voorgestelde tarieven zijn berekend op basis van de huidige beschikbare gegevens. Definitieve tarieven worden in december 2018 door de raad vastgesteld.
  • Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) wordt eind november 2018 geactualiseerd. In afwachting van het nieuwe GRP stellen wij voor de tarieven van de rioolheffing in 2019 ongewijzigd te laten en ook niet te indexeren.
  • De afvalkosten voor 2019 stijgen met 6%. Dit wordt veroorzaakt door een lagere opbrengst van gescheiden ingezameld afval, duurdere verwerkingstrajecten van andere afvalstoffen en een lichte toename van de hoeveelheid afval door toename van het aantal inwoners. Deze kostenstijging kan zonder tariefsverhoging eenmalig uit de voorziening afval onttrokken worden.
  • Het tarief van de toeristenbelasting wordt niet geïndexeerd. Voor zover de toeristenbelasting meer opbrengt dan begroot, wordt dit bedrag gestort in de reserve Citymarketing, toerisme, recreatie en evenementen.
  • Vanaf 2017 is de reclamebelasting in het centrum vervangen door de BIZ-heffing. Gedurende 5 jaar wordt in het centrum jaarlijks geïnvesteerd en worden extra activiteiten ontplooid. De heffing wordt niet geïndexeerd. De reclamebelasting winkelcentrum Oud Woensel is vooralsnog ongewijzigd. De begrote opbrengsten reclamebelasting en BIZ blijven gelijk.
  • De voorwaarden voor het verlenen van kwijtschelding van belastingen en heffingen zijn geregeld in de Invorderingswet 1990 (wetten.overheid.nl). De beleidsmatige regeling is beschreven in de Leidraad Invordering.
  • De gehanteerde tarieven zijn de tarieven die aan de raad worden voorgesteld. Met het vaststellen van de Verordeningen gemeentelijke belastingen en rechten 2019 worden de tarieven definitief.

Hieronder worden de woonlasten, in euro's, zoals deze zijn berekend door het COELO voor 2017 en 2018 weergegeven. Dit betreft de woonlasten van een driepersoonshuishouden met een eigen woning en een gemiddelde WOZ-waarde. De woonlasten voor Eindhoven worden vergeleken met het gemiddelde van de G40.

Woonlasten

2017 Ehv

2017 G40

2018 Ehv

2018 G40

2019 Ehv

Onroerende-zaakbelastingen

230

238

249

239

308

Afvalstoffenheffing

227

277

225

274

225

Rioolheffing

144

163

144

164

144

Totaal gemiddelde woonlasten per jaar

601

678

618

677

677

Specificaties berekeningen kostendekkendheid

Rioolheffing

x €1.000

Afvalstoffenheffing

x €1.000

0.8 BTW/BCF

1.544

0.8 BTW/BCF

2.978

7.2 Riolering

6.437

2.1 verkeer en vervoer

1.069

Reserves en voorzieningen

7.749

5.7 Openbaar groen

1.069

6.3 Inkomen (kwijtschelding)

1.149

7.3 Afval

14.135

7.4 Milieubeheer

104

Personeelskosten

1.161

Personeelskosten

518

Overhead

873

Overhead

420

Totaal kosten

17.764

Totaal kosten

21.442

Eenpersoonshuishoudens

6.427

Eigenarendeel

16.570

Tweepersoonshuishoudens

6.493

Gebruikersdeel

 1.194

Driepersoonshuishoudens

2.782

Meerpersoonshuishoudens

5.033

Bedrijven

707

Totaal opbrengsten

17.764

Totaal opbrengsten

21.442

Kostendekkingspercentage

100%

Kostendekkingspercentage

100%

Begraafplaatsrechten

x €1.000

Kanaalrechten

x €1.000

7.5 Begraafplaatsen

597

2.4 Economische havens

90

Personeelskosten

62

Personeelskosten

25

Overhead

44

Overhead

21

Totaal kosten

703

Totaal kosten

136

Begraafrecht

189

Kanaalrechten

76

Grafrecht

446

Totaal opbrengsten

635

Totaal opbrengsten

57

Kostendekkingspercentage

90%

Kostendekkingspercentage

42%

Marktgeld

x €1.000

Naheffingsaanslagen

x €1.000

3.3 Bedrijfsloket

147

1.1 Informatieverwerking

351

Personeelskosten

335

Personeelskosten

2.241

Overhead

250

Overhead en kapitaallasten

1.160

Totaal kosten

732

Totaal kosten

3.753

Marktgelden

633

Op te leggen bonnen

3.599

Oninbare bonnen

-724

Totaal opbrengsten

633

Totaal opbrengsten

2.875

Kostendekkingspercentage

86%

Kostendekkingspercentage

77%

Leges ( x € 1.000)

Titel 1 Algemene dienstverlening

Taakveld

Overhead

Totale Kosten

Totale opbrengsten

Kosten-dekking

hoofdstuk  1  Vervallen

0

0

0

0

0%

hoofdstuk  2  Taxivergunning

13

10

22

18

81%

hoofdstuk  3  Verkeer en vervoer

88

40

128

119

93%

hoofdstuk  4  Gebruik openbare grond

81

65

147

107

73%

hoofdstuk  5  Bouwhinder

15

11

26

26

100%

hoofdstuk  6  Kansspelen

23

18

41

5

12%

hoofdstuk  7  Leegstand 

1

1

3

1

34%

hoofdstuk  8  Collectevergunning

3

2

6

1

21%

Kostendekking Titel 1

224

148

372

277

74%

 Titel 2 Fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning

Taakveld

Overhead

Totale Kosten

Totale opbrengsten

Kosten-dekking

hoofdstuk  1  Begripsomschrijvingen

0

0

0

0

0%

hoofdstuk  2  Conceptaanvraag

109

78

187

81

43%

hoofdstuk  3  Omgevingsvergunning

3.801

2.115

5.916

5.599

95%

hoofdstuk  4  Vermindering en afwijking eerder ingediende aanvraag

0

0

0

0

0%

hoofdstuk  5  Vermindering en teruggaaf

0

0

0

0

0%

hoofdstuk  6  Bestemmingswijzigingen / herzieningen

109

70

179

110

62%

hoofdstuk  7  Sloopvergunning

16

11

27

6

21%

hoofdstuk  8  In deze titel niet benoemde beschikking en overige diensten

0

0

0

0

0%

Kostendekking Titel 2

4.034

2.275

6.309

5.796

92%

Titel 3 Europese dienstenrichtlijn

Taakveld

Overhead

Totale Kosten

Totale opbrengsten

Kosten-dekking

hoofdstuk  1  Horeca

135

86

220

215

97%

hoofdstuk  2  Organiseren evenementen 

390

315

705

164

23%

hoofdstuk  3  Prostitutiebedrijven

39

15

54

44

81%

hoofdstuk  4  Vermindering en teruggaaf

0

0

0

0

0%

hoofdstuk  5  Huisvesting

16

4

21

6

28%

hoofdstuk  6  Telecommunicatie, kabels en leidingen

189

120

309

299

97%

hoofdstuk  7  Standplaats

130

54

184

83

45%

hoofdstuk  8  Winkeltijdenwet

0

0

1

0

85%

hoofdstuk  9  In deze titel niet benoemde beschikking

3

3

6

2

39%

Kostendekking Titel 3

902

597

1.499

813

54%

 Titel 1 Algemene dienstverlening

Taakveld

Overhead

Totale Kosten

Totale opbrengsten

Kosten-dekking

hoofdstuk  1  Algemene Verstrekkingen

0

0

0

0

0%

hoofdstuk  2  Huwelijken / partnerschap

162

97

259

200

77%

hoofdstuk  3  Reisdocumenten en (vervangende) Nederlandse identiteitskaart

615

203

818

715

87%

hoofdstuk  4  Rijbewijzen

884

525

1.409

1.141

81%

hoofdstuk  5  Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

84

73

157

150

96%

hoofdstuk  6  Verstrekkingen uit het kiezersregister

0

0

0

0

0%

hoofdstuk  7  Vervallen

0

0

0

0

0%

hoofdstuk  8  Overige producten burgerzaken

232

91

323

286

89%

Kostendekking Titel 1

1.977

989

2.966

2.493

84%