Opgenomen en verstrekte langlopende geldleningen en overige vaste schulden

Omschrijving (x€1.000)

Restant per
1 jan. 2019

Vermeerdering
in 2019

Aflossing
in 2019

Restant per  
31 dec. 2019

Opgenomen geldleningen:

Opgenomen leningen (voor gemeentelijke financiering en doorgeleend aan derden)

475.254

76.077

-36.952

514.379

Waarborgsommen van derden

            623

                 -

               -

            623

Totaal vaste schuld

475.877

76.077

-36.952

515.002

Verstrekte geldleningen:

Leningen aan woningbouwcorporaties

15.799

-874

14.925

Overige verstrekte leningen

       26.791

       8.000

       -8.511

        26.280

Totaal verstrekte leningen

42.590

8.000

-9.385

41.205

Gewaarborgde geldleningen

Lening in kader van (x€1.000):

Oorspronkelijk bedrag lening

Borgstelling   
per 1 jan 2019

Aflossing 2019

Borgstelling  
per eind 2019

Gezondheidszorg

8.187

4.766

-363

4.403

Cultuur

5.886

3.885

-182

3.703

Sport

2.872

1.237

-76

1.161

Welzijn

1.000

912

-13

900

Woningbouw

3.452

2.684

-164

2.520

Overig

5.170

2.576

-13

2.563

Totaal

26.567

16.060

-811

15.249

Per 31 december 2017 verleent de gemeente Eindhoven voor ca. € 1,25 miljard euro achtervang aan het waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Pas indien de reserve van het WSW plus de middelen (obligo's) van andere corporaties niet toereikend zijn, dienen het rijk en gemeenten renteloze leningen te verstrekken. Eind 2016 bedroegen deze samen ruim € 3,6 miljard.