Reserves

Stand
1-1-2019

Vermeer-deringen

Verminde- ringen

Stand
31-12-2019

Algemene reserves

Reserve Eigen Kapitaal (2114)

55.458

2.930

58.388

Totaal algemene reserves

55.458

2.930

-

58.388

Bestemmingsreserves

Reserve volkshuisvesting (2020)

61

25

36

Reserve huisvesting onderwijs (2040)

3.921

3.700

753

6.868

Reserve herstructurering sportparken SEN (2098)

71

71

Saldireserve specifiek (2116)

5.658

381

179

5.860

Reserve Internationale School (2124)

6.527

398

841

6.084

Reserve bodemsanering (2131)

156

332

410

78

Reserve integrale wijkvernieuwing (2132)

4.378

4.378

Reserve Groenvoorziening

5

5

Reserve egalisatie overhead projecten (2139)

158

158

Reserve maatschappelijk nut in ontwikkeling (2146)

38.198

3.702

7.610

34.290

Reserve buurtsportcoaches (2166)

929

16

252

693

Reserve opkomst verkiezingen (2185)

25

11

36

Reserve burgerzaken (2190)

702

447

507

642

Reserve maatschappelijk nut projecten (2193)

2.289

111

2.400

Reserve aankoop kunstvoorwerpen (2197)

871

232

232

871

Reserve tentoonstellingen Van Abbemuseum (2198)

697

350

350

697

Reserve buurtontmoeting (2223)

291

291

-

Reserve krachtwijken (2266)

300

300

-

Reserve bio-energiecentrale Meerhoven (2268)

162

259

421

Risicoreserve PSV (2276)

2.746

330

3.076

Reserve WKO’s (2277)

91

15

5

101

Reserve circulaires gemeentefonds (2282)

200

100

100

Reserve MIP (2287)

25.504

4.232

3.789

25.947

Reserve huisvesting/het nieuwe werken (2291)

1.220

900

320

Res. citymarketing, toerisme, recr./evenem. (2294)

1.080

100

980

Reserve revolving fund monumenten (2296)

1.344

1.344

Reserve fritiekosten ombuigingen (2298)

850

850

Reserve frictiekosten VRBZO (2300)

6.968

4.455

2.513

Reserve voorbereid.krediet investeringen (2304)

1.280

425

1.705

Reserve groot onderhoud (2305)

24.611

24.611

Reserve Duurzaamheidsfonds SVGG (2306)

837

65

201

701

Reserve reserveringen 2016 (2308)

403

400

3

Reserve Programma Graag Gedaan (2309)

55

55

-

Reserve CO2-reductie (2311)

515

174

341

Reserve reserveringen (2312)

1.309

1.309

-

Reserve risico's garanties geldleningen  (2313)

2.435

35

2.470

Totaal bestemmingreserves

136.847

15.041

23.238

128.650

Totaal reserves

192.305

17.971

23.238

187.038

Voorzieningen

Stand
1-1-2019

Vermeer-deringen

Verminde- ringen

Stand
31-12-2019

Onderhoudsvoorzieningen

Onderhoudsv. Eigen huisvesting

3.934

749

712

3.971

Onderhoudsv. Maatschappelijk Vastgoed

15.192

3.793

1.764

17.221

Onderhoudsv. Overig vastgoed

1.941

439

561

1.818

Onderhoudsvoorzieningen BCB

247

69

136

180

Overige onderhoudsvoorzieningen

16

289

151

154

Totaal onderhoudsvoorzieningen

21.330

5.339

3.325

23.344

Risicovoorzieningen

5115 Voorz. risico's schulddienstverlening

122

122

5226 Voorziening frictiekosten ombuigingen

802

441

361

5272 Voorziening overige WW-ers

161

125

36

Totaal risicovoorzieningen

1.085

-

566

519

Overige voorzieningen

5109 Voorziening Wachtgeldverplichtingen

132

132

-

5132 Voorziening afvalstoffen

3.151

3.151

5138 Voorziening egalisatie Baekelandplein

38

38

76

5191 Voorziening voormalig personeel

980

90

891

5206 Voorziening parkeerfonds

20

20

5225 Vrz compensatieregeling bomen

672

100

425

347

5259 Voorziening ROW

640

640

-

5263 voorziening verliesgevende facilitaire projecten

634

634

5264 Voorziening fysieke basisinfrastructuur

1.500

1.500

5266 Voorziening regeling groencompensatie

25

25

25

25

5270 Voorz. sociaal plan medewerkers ijsbaan

1.218

50

1.168

5273 voorziening wachtgeld bestuurders

944

370

574

5274 voorziening claims en juridische geschillen

2.500

2.500

Totaal overige voorzieningen

12.454

163

1.732

10.885

(Overige) vervangingsvoorzieningen

5135 Voorziening Riolen

16.664

7.748

16.138

8.274

voorzieningen onderwijs

5110 Vrz.Ond. buitenkant bijz. basisonderws

205

108

313

Totaal voorzieningen

51.738

13.358

21.762

43.334