Inleiding

Dit programma omvat de taakvelden 1.1 Crisisbeheersing en brandweer en 1.2 Openbare orde en veiligheid.

Veiligheid is een basisvoorwaarde voor een aantrekkelijke stad en voor economische en sociale ontwikkeling. Een stad moet niet alleen veilig zijn, de inwoners moeten zich ook veilig voelen. Een veilige stad is de basis om in vrijheid te kunnen wonen, werken en leven. De zorg voor veiligheid is een kerntaak van de gemeente. Die verantwoordelijkheid dragen we samen met vele partners. Het vastgestelde vierjarig Beleidskader Veiligheid bevat de visie, strategische doelen, uitgangspunten en prioriteiten op het gebied van veiligheid. De uitvoering wordt jaarlijks vastgelegd in uitvoeringsplannen.
Voor Eindhoven zijn de navolgende veiligheidsprioriteiten vastgesteld: High Impact Crimes, Zorg en Veiligheid, Radicalisering en Polarisatie, Jeugdoverlast en Jeugdcriminaliteit, Woonoverlast en Ondermijning. Voor de overige niet geprioriteerde onderwerpen wordt deze periode het bestaande basisniveau gehandhaafd.

Geconstateerd is dat meer nodig is dan alleen op inhoud herzien van de veiligheidsprioriteiten. Eindhoven kampt immers met een hardnekkig veiligheidsprobleem. We hebben in toenemende mate te maken met grootstedelijke problematiek op het gebied van veiligheid. In de AD-misdaadmonitor staat Eindhoven op plaats 3, als een van de meest onveilige gemeenten van Nederland. Ook het aantal misdrijven per 1000 inwoners is, in vergelijking tot overige G10 gemeenten, in Eindhoven hoog. Om dit het hoofd te kunnen bieden, voorziet het beleidskader ook in een herijking van onze aanpak, passend bij de hedendaagse veiligheidsproblematiek. De sleutel van deze andere aanpak ligt in wijkgericht werken (veiligheid verankeren in de wijken door veiligheid wijkgericht te organiseren) en informatie gestuurd werken (een systematische analyse van de problematiek die de basis vormt voor de inzet van maatregelen en formatie). De transitie is ingezet door de basis op orde te brengen en een omslag te maken naar deze andere aanpak, hiervoor is in 2018 eenmalig transitiebudget ter beschikking gesteld.
Door uitvoering van een drietal pilots wordt de nieuwe aanpak vorm geven. De ervaringen, leerpunten en resultaten daarvan vormen de basis voor de verdere uitrol van de aanpak over de gehele stad. Voor de fysieke veiligheid handhaven we de komende jaren het bestaande aandachtsniveau.