AB

Algemeen Bestuur

APV

Algemene Plaatselijke Verordening

ASV

Algemene Subsidieverordening

AU

Algemene Uitkering

AVA

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming

AWB

Algemene Wet Bestuursrecht

AWBZ

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

B5

De vijf Brabantse gemeenten Breda, Eindhoven, Helmond, 's-Hertogenbosch, en Tilburg

B&W

Burgemeester en Wethouders

BBL

BeroepsBegeleidende Leerweg

BBV

Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten

BBZ

Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen

BCB

Brandweer en CrisisBeheersing

BCF

BTW CompensatieFonds

BIC

Brainport Industries Campus

BIG

Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten

BIP

Brainport International Program

BIS

BasisInfraStructuur

BIZ

BedrijfsInvesteringsZone

BOM

Brabantse Ontwikkelings Maatschappij

BNG

Bank Nederlandse Gemeenten

BRE

Breedband Regio Eindhoven

BS

Basisschool

BSN

Burger Service Nummer

BSO

Buitenschoolse opvang

BTM

Buurtthermometer

BTW

Belasting Toegevoegde Waarde

BUIG

Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten

BV

Besloten Vennootschap

BZK

(Ministerie van) Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

C4

De vier Brainport Campusgemeenten Best, Eindhoven, Helmond en Veldhoven

CAK

Centraal Administratie Kantoor

CAO

Collectieve ArbeidsOvereenkomst

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

CKE

Centrum voor de Kunsten Eindhoven

COC

Vereniging voor integratie van homoseksualiteit, opgericht als Cultuur- en Ontspanningscentrum

COELO

Centrum voor Onderzoek van de Economie van Lagere Overheden

CRSD

CliëntenRaad Sociaal domein

CRvB

Centrale Raad van Beroep

CURE

Centrum Uitvoering Reinigingstaken Eindhoven en omgeving

CV

Commanditaire Vennootschap

DAE

Design Academy Eindhoven

DB

Dagelijks bestuur

DDF

Dutch Design Foundation

DDW

Dutch Design Week

DNC

De Nieuwe Combinatie

DOE

DuurzaamheidsOrganisatie stadsregio Eindhoven

DPP

Dynamische Personeels Planning

DSC

DETO Sportlust Combinatie

E&C/EC

De sector Economie & Cultuur van de gemeente Eindhoven

EFX

Eindhoven Fiber Exchange

EJV

Eindhovense Jacht Vereniging

EKV

Eindhovense Kano Vereniging

EMU

Economische en Monetaire Unie

Enoll

European Network of Living Labs

ESF

Europees Sociaal Fonds

EU

Europese Unie

FIDO

(wet) Financiering Decentrale Overheden

FNV

Federatie Nederlandse Vakbeweging

fte

fulltime-equivalent (personeel)

G4

De vier grote gemeenten: Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht

G32

Netwerk van 32 (middel)grote steden in Nederland

GB

Grondbedrijf

G&D

Goederen & Diensten

Gg!

Graag gedaan!

GGD

Gemeentelijke Gezondheidsdienst

GHOR

Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen

GR

Gemeenschappelijke Regeling

GRP

Gemeentelijk RioleringsPlan

GRWRE

Gemeenschappelijk Regeling Werkvoorziening Regio Eindhoven

GS

Gedeputeerde Staten

HbH

Hulp bij Huishouden

HBO

Hoger Beroeps Onderwijs

HHT

Huishoudelijke Hulp Toelage

HOV

Hoogwaardig Openbaar Vervoer

HTCE

High Tech campus Eindhoven

ICLEI

International Council for Local Environmental Initiatives

ICT

Informatie en Communicatie Technologie

IHP

Integraal HuisvestingsPlan (onderwijs)

i.o.

In oprichting

IOS

InkoopOndersteunend systeem

ISE

Internationale School Eindhoven

IT

Informatie Technologie

ITS

Intelligente TransportSystemen

IU

Integratie Uitkering

IWV

Integrale WijkVernieuwing

KEIT

Kennis- en Expertisecentrum Inclusie en Toegankelijkheid

KSF

Knowledge Society Forum

LEA

Lokale Educatieve Agenda

LKS

Loonkostensubsidie

LUCI

Lighting Urban Community International

MBO

Middelbaar BeroepsOnderwijs

MDW

Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit

MGE

MuziekGebouw Eindhoven

MIP

Meerjaren InvesteringsProgramma

MJOP

Meerjaren OnderhoudsProgramma

MJPS

MeerjarenProgramma Stedelijk

MKB

Midden- en Kleinbedrijf

MO

Maatschappelijke Ontwikkeling

MPG

Meerjaren Prognose Grondexploitaties

MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

NAI

Nederlands Arbitrage Instituut

NATLAB

NATuurkundigLABoratorium

NCW

Netto Contante Waarde

Nnb

Nog niet bekend

NRE

Nutsbedrijf Regio Eindhoven

NSL

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

Ntb

Nader te bepalen

NV

Naamloze Vennootschap

ODZOB

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

OMO

Ons Middelbaar Onderwijs

OOGO

Op Overeenstemming Gericht Overleg

OOO

Onvoorzien onvermijdbaar onuitstelbaar

OR

Openbare Ruimte

OV

Openbaar Vervoer

OVAA

Stichting OVerleg Allochtonen en Autochtonen

OZB

Onroerende Zaak Belasting

P&O

Personeel & Organisatie

P+R

Park and Ride

PDC

Producten Diensten Catalogus

PPS

Publiek-Private Samenwerking

PrO

Praktijkonderwijs

PSO

Prestatieladder Sociaal Ondernemen

RD

sector Ruimtelijk Domein van de gemeente Eindhoven

REOS

Ruimtelijke en Economische OntwikkelStrategie

RIB

Raadsinformatiebrief

RIVM

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

RMC

Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (Schoolverlaters)

ROW

Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties (bedrijven)

RSV.VO

Regionaal samenwerkingsverband voor Passend Voortgezet Onderwijs

RvC

Raad van Commissarissen

S&P

Standard en Poor’s

SCE

Stichting Cultuur Eindhoven

SD

sector Sociaal Domein van de gemeente Eindhoven

SEN

Sportpark Eindhoven Noord

SGE

Stedelijk Gebied Eindhoven

SGE

Stichting Gezondheidscentra Eindhoven

SP

Socialistische Partij

SPIL

SPelen, Integreren en Leren

STS

Stichting Twice Support

SVGG

Slim Verduurzamen Gemeentelijke Gebouwen

TDK

Technologie, Design en Kennis

TIO

Hogeschool TIO Eindhoven

TUe

Technische Universiteit Eindhoven

Turap

Tussenrapportage

TV

Taakveld

UA

Urban agenda

UWV

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

VDMA

Van der Meulen-Ansems

VN

Verenigde Naties

VNG

Vereniging Nederlandse Gemeenten

VPB

Vennootschapsbelastingplicht

VRBZO

Veiligheidsregio Brabant ZuidOost

VSO

Voortgezet Speciaal Onderwijs

VSB

Goede-doelenorganisatie die culturele en maatschappelijke initiatieven ondersteunt

VSV

Voortijdig SchoolVerlaten

VVE

Voor- en vroegschoolse educatie

WA

Wettelijke Aansprakelijkheid

WABO

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

WAZO

Wet Arbeid en Zorg

WEB

Wet Educatle Beroepsonderwijs

WGT

Werkgelegenheidsteam

WKK

Warmtekrachtkoppeling

WKO

Warmte-Koude Opslaginstallatie

WMO

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

WO

Wetenschappelijk Onderwijs

WOZ

Waardering Onroerende Zaken

WSW

Waarborgfonds Sociale Woningbouw

WW

WerkloosheidsWet