Dit is de Begroting 2019 van de gemeente Eindhoven. De Gemeentewet schrijft voor dat iedere gemeente jaarlijks begrotings- en verantwoordingsstukken moet opstellen. De regelgeving is vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).

Algemeen
De begroting begint met een hoofdstuk Algemeen. Hierin wordt de bestuurlijke en financiële hoofdlijn beschreven. We actualiseren de prognose ten aanzien van het financieel meerjarenbeeld en schetsen op hoofdlijnen hoe we - in meerjarig perspectief - onze financiële huishouding op orde brengen.

Programma's
Het tweede gedeelte van de begroting bestaat uit een nadere toelichting op de programma's en taakvelden die zijn voorgeschreven in het BBV. Bij elk programma is de volgende informatie opgenomen:

  • Doelenboom waarin de samenhang tussen onze doelen, effectindicatoren, prestaties en prestatie-indicatoren is gevisualiseerd.
  • Uitleg welke taakvelden er onder dit programma vallen en een inhoudelijke toelichting.
  • BBV-indicatoren: de wettelijke verplichte set van indicatoren die geldt voor alle gemeenten. Via de website www.waarstaatjegemeente.nl kunnen vergelijkingen worden gemaakt met andere gemeenten.

Vervolgens lichten we de volgende onderwerpen per taakveld toe:

  • Wat willen we bereiken? De belangrijkste doelen en maatschappelijke effect(en) met bijbehorende effectindicatoren.
  • Wat gaan we daarvoor doen? Toelichting van onze activiteiten, prestaties en speerpunten.
  • Wat mag het kosten? We presenteren voor de exploitatie de meerjarige lasten, baten en het saldo.

Paragrafen
Het derde gedeelte van deze begroting bevat de paragrafen. Hier worden de beleidslijnen vastgelegd met betrekking tot relevante beheersmatige aspecten, alsmede tot de lokale heffingen. Het BBV schrijft de volgende paragrafen voor: (a) lokale heffingen, (b) weerstandsvermogen en risicobeheersing, (c) onderhoud kapitaalgoederen, (d) financiering, (e) bedrijfsvoering, (f) verbonden partijen en (g) grondbeleid. Aanvullend zijn er paragrafen voor (h) gebiedsgericht werken, (i) duurzaamheid en (j) vastgoed.

Bijlagen

In het laatste deel van de begroting staat informatie over onder andere financiële specificaties, risico’s, reserves en voorzieningen, subsidies en EMU-saldo. We sluiten af met een toelichting op de gebruikte afkortingen.