Wat willen we bereiken?

Zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie, sociaal netwerk
Bij jeugdigen waarbij de opvoed- en opgroeisituatie wordt bedreigd, wordt tijdig en effectief ingegrepen in het gezin. In het maatregelenpakket en binnen 'spoed voor jeugd' zijn maatregelen opgenomen die moeten leiden tot minder crisisplaatsingen.

Effectindicatoren

Realisatie

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Jongeren met jeugdbescherming (% jeugdigen)

0,8%

1,3%

0,8%

0,8%

0,8%

0,8%

Jongeren met jeugdreclassering (% jeugdigen)

0,2%

0,4%

0,2%

0,2%

0,2%

0,2%