Wat willen we bereiken?

Beheerste situatie fysieke leefomgeving
De gemeente heeft wettelijke taken om te hoog belaste situaties van bodem, geluid, luchtkwaliteit, risico’s (gevaarlijke stoffen; elektromagnetische straling) te saneren en bij ruimtelijke ontwikkelingen te voldoen aan gestelde normen.

CO2 reductie
In lijn met het Klimaatakkoord van Parijs willen we in 2050 95% CO2 gereduceerd hebben ten opzichte van 1990. In 2030 moet dat 55% zijn. Hiermee neemt Eindhoven haar verantwoordelijkheid in het tegengaan van de mondiale klimaatverandering.

Effectindicatoren

Realisatie

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

2020

2021

2022

% inwoners dat zich (zeer) onveilig voelt als gevolg van gevaarlijke stoffen/straling/luchtverontreiniging

37%

34%

33%

33%

33%

33%

% inwoners dat last heeft van minstens één vorm van geluidhinder

34%

33%

33%

33%

33%

33%

CO2-uitstoot (% t.o.v. 1990)

pm

111%

106%

101%

nnb

nnb