Wat willen we bereiken?

Goede onderwijshuisvesting
De gemeente heeft de wettelijke plicht om te zorgen voor adequate huisvesting voor onderwijs. Daarover maken schoolbesturen en gemeente met elkaar afspraken in integrale huisvestingsplannen en, waar aan de orde is, over (nieuw-) bouwplannen.

Effectindicatoren

Realisatie

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Aantal leerlingen dat les krijgt in een (ver)nieuw(d)e school

4000

8.400

3.500

1.500

nnb

nnb