De gebiedsontwikkeling in de stad krijgt mede vorm via grondexploitaties. Deze grondexploitaties voegen waarde toe voor met name de programma’s Wonen, Economie (kantoren en bedrijventerreinen) en maatschappelijke functies (zoals Onderwijs, Cultuur, Sport). In de Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG) worden jaarlijks de grondexploitatieprojecten geprogrammeerd en geprioriteerd.

Grond zetten we als instrument in om doelstellingen van de andere programma’s te bereiken. In de paragraaf grondbeleid is informatie over de nota Grondbeleid en zijn enkele specifieke kerngegevens en kengetallen opgenomen.