Wat willen we bereiken?

Dit taakveld heeft in merendeel betrekking op het realiseren van onze ambities door bestuurlijke en ambtelijk samen te werken in wisselende coalities en op wisselende schaalniveau. Samenwerking in netwerken is en wordt steeds noodzakelijker om (complexe) maatschappelijke opgaven te realiseren. Denk aan opgaven zoals ons voorzieningenniveau op een hoger plan brengen, energietransitie, circulaire economie, digitalisering, veiligheid en mobiliteit. Burgers en andere partijen ontplooien zelf allerlei initiatieven. Wij spelen daarop in, nodigen uit en definiëren publieke randvoorwaarden. Onder andere door inzet vanuit onze kantoren in Den Haag en Brussel.

Wat gaan we daarvoor doen?

  • Als verantwoordelijke centrumstad van de Brainportregio blijven we onverkort inzetten op de verbinding en samenwerking met de ons omliggende gemeenten. In het Stedelijke Gebied geven we mede uitvoering aan de nieuwe agenda op het gebied van wonen en werken, voorzieningen en ruimte. Ook zal in 2019 met de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant de hernieuwde samenwerking n.a.v. de Update Metropoolregio verder vormgegeven worden op de thema’s economie, mobiliteit, energietransitie en transitie landelijk gebied. We werken ook in 2019 constructief mee aan de door de provincie in gang gezette procedure om te komen tot een samenvoeging van Eindhoven en Nuenen c.a..  
  • Uitvoering geven aan de in 2018 vastgestelde Stedelijke Agenda BrabantStad waarbij we onze inzet uitlijnen met onze bestuurlijke prioriteiten en ambities. Dit doen we op een wijze die past bij ons uitgangspunt dat BrabantStad een licht bestuurlijk netwerk is en blijft met zo min mogelijk bestuurlijke drukte en zoveel mogelijk uitvoeringskracht.
  • Samen met rijk en provincie en met onze triple-helix partners in de regio geven we uitvoering aan de afgesproken ambities in de Brainport Nationale Actieagenda in het algemeen en de Regiodeal in het bijzonder. Onze inwoners moeten daar uiteraard ook van profiteren. We zetten dan ook volop in om de triple­helix samenwerking van overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen, nog meer te bewegen naar een daadkrachtige samenwerking met inwoners: de quadruple helix.
  • Met de Noordelijke en Zuidelijke Randstad en het rijk implementeren we het gezamenlijke uitvoeringsprogramma van de Ruimtelijk Economische Ontwikkelstrategie (REOS) ter versterking van de internationale concurrentiekracht van Nederland. Daarnaast zetten we in op verdere intensivering van de samenwerking met de G4.
  • Nationaal blijven we in 2019 bestuurlijk actief in netwerken en samenwerkingsverbanden die ons helpen om onze ambities te realiseren. Voorbeelden hiervan zijn de VNG, het G40-netwerk (met name de sociale pijler) en het netwerk van directeuren Sociaal Domein.
  • Op Europese schaal zetten we in op belangenbehartiging en positionering van Eindhoven en de Brainport regio via ons netwerk binnen de Europese commissie en met leden van het Europees parlement, alsmede onze internationale netwerken zoals bijvoorbeeld Eurocities, European Region Research and Innovation Network (ERRIN), The European Network of Living Labs (ENoLL) , Local Government for Sustainability (ICLEI) en POLIS (een netwerk rondom innovatieve mobiliteitsoplossingen). Europese investeringsmiddelen naar Eindhoven halen om een impuls te geven aan de realisatie van onze ambities blijft uiteraard ook in 2019 een belangrijk speerpunt, alsmede het voorbereiden op de nieuwe Europese programmaperiode die in 2021 van start gaat.